Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

27-06-2022

In samenlevingscontract nadeel ten opzichte van huwelijk ondervangen

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrouwde stellen. Gehuwden wordt geen strobreed in de weg gelegd bij het zakelijk handelen met elkaar. Als samenwoners dat doen, kan het flink misgaan. Samenwoners hebben veel minder tijd om onderlinge schulden van elkaar op te eisen. Voor samenwoners is de verjaringstermijn voor opeisbaarheid aanzienlijk korter dan voor gehuwden.

In het algemeen is het zo dat wanneer partijen onderling financiële verplichtingen met elkaar aangaan, die handeling onder het vermogensrecht uit het Burgerlijk Wetboek valt. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken opgenomen over de looptijd en mogelijk ook vanaf welk moment of onder welke omstandigheden de vordering opeisbaar wordt. Wettelijk geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit is het regime waar samenwoners onder vallen.

Voor getrouwde stellen ligt dat anders. Zonder huwelijkse voorwaarden worden kosten naar evenredigheid gedragen. Als een partner meer heeft bijgedragen dan op grond van evenredigheid de norm is, kan hij of zij dat van de ander terugvorderen. Er geldt dan geen wettelijke verval- of verjaringstermijn. Dat mag wel geregeld worden in huwelijkse voorwaarden, wat ook vaak gebeurt. De vergoedingsrechten die ontstaan door meer dan evenredige bijdrage in kosten worden pas opeisbaar bij het einde van het huwelijk. Voor samenwoners is die verjaringstermijn vijf jaar na het ontstaan van de schuld. Daarna kan de schuld niet meer opgeëist worden.

In samenlevingscontract ondervangen

Het nadeel dat samenwoners ten opzichte van getrouwde stellen hebben kan worden ondervangen met afspraken in het samenlevingscontract. Uit diverse uitspraken van rechters blijkt dat het van cruciaal belang is dat de bedoelingen van partijen – in eigen woorden – ondubbelzinnig in het samenlevingscontract worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin de ene partner meer bijdraagt in de kosten van huishouding dan op basis van evenredigheid zou moeten. Of wanneer de ene partner meer aflost op de hypotheek voor een woning die gezamenlijk eigendom is. Ook denkbaar is een situatie waarin de ene partner investeert in de woning van de andere partner. In alle gevallen is het raadzaam om in het samenlevingscontract op te nemen wanneer dergelijke vorderingen opeisbaar zijn en na hoeveel jaar dat niet meer kan (verjaring).

Afspraak maken

Bent u samenwonend en wilt u dit nadeel opheffen? Bel ons voor een afspraak om de mogelijkheden van een nieuw samenlevingscontract of aanpassing van een bestaand contract te bespreken.

Lees meer
27-06-2022

Kabinet ziet geen dringende noodzaak voor afschaffing legitieme portie

(Bron KNB) De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet geen noodzaak om op korte termijn een principiële discussie aan te gaan over de afschaffing van de legitieme portie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een oproep eerder dit jaar in een commissiedebat om de afschaffing van de legitieme portie voor te bereiden.

Aanleiding voor de oproep was het rapport van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen van begin 2021. Daaruit bleek dat in bepaalde juridische beroepsgroepen een grote meerderheid bestaat voor de afschaffing van de legitieme portie. Zo is – volgens het rapport – 76 procent van de (kandidaat-)notarissen hier voorstander van. Onder de Nederlandse bevolking zijn minder voorstanders te vinden: uit verschillende onderzoeken blijkt het aantal voorstanders te schommelen tussen de 22 en 43 procent.

Noodzaak

Volgens Weerwind blijkt dat er geen sprake is van ‘een dermate dringende en breed gedragen noodzaak noch van praktische problemen die ertoe nopen om op korte termijn in deze principiële discussie over te gaan tot afschaffing of wijziging van de legitieme portie.’

Erf- en schenkbelasting

In zijn brief gaat Weerwind ook in op de vraag om een andere fiscale behandeling van schenkingen en erfenissen van alleenstaanden. De mogelijke oplossingen zijn volgens Weerwind zo complex dat dit een fundamentele wijziging van de uitgangspunten voor het huidige stelsel zou betekenen. Het kabinet overweegt daarom momenteel geen wijziging van de schenk- en erfbelasting.

Lees meer
20-06-2022

Overdracht aandeel in firma vergt goedkeuring van alle vennoten

Wie zijn aandeel in een firma aan zijn kinderen wil overdragen en daarbij gebruik wil maken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) heeft daarvoor de goedkeuring nodig van alle overige vennoten. Ligt er één dwars, dan is er een probleem. De vraag is of u in een dergelijk geval de weigerende vennoot of vennoten via de rechter kunt dwingen om medewerking te verlenen.

Wie als vennoot een dergelijke overdracht van aandelen wil tegenhouden, moet aantonen dat daarmee de zittende vennoten worden beschermd tegen de komst van vennoten die het perspectief op voordeel uit de vennootschap vermindert. De bevoegdheid om medewerking te verlenen is echter wel doelgebonden. De vennoot mag een eigen inschatting makten van het effect van de toetreding of vervanging maar zal die bevoegdheid wel binnen de grenzen van doelgebondenheid moeten uitoefenen. Zo mag een weigerende vennoot zijn goedkeuring niet laten afhangen van een te treffen regeling waarin bijvoorbeeld meer rekening wordt gehouden met zijn belangen.

Meestal zijn firmanten ook investeerder in de onderneming en treden niet slechts op als vennoten namens de firma. Het belang en de reden om goedkeuring te verlenen of te onthouden moet daarom samenhangen met de bescherming van ieders economische positie binnen de firma. Als de argumenten en omstandigheden voor het weigeren van goedkeuring niets te maken hebben met de overdracht van aandelen, kan die weigering geen stand houden.

Wilt u meer weten over het overdragen van aandelen in een firma? Bel ons voor het maken van een afspraak

Lees meer
20-06-2022

Erfbelasting en WLZ-bijdrage besparen met testament

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangifte doen bij de Belastingdienst. De wet regelt hoeveel erfbelasting u betaalt, maar daar kunt u met slimme regelingen vooraf weer veel geld besparen. Hoe werkt dat?

Niet alleen besparing op erfbelasting is voor velen een goede reden om een testament te maken, ook het voorkomen dat het vermogen slinkt door de hoge bijdrage die op grond van de Wet langdurige zorg (WLZ) bij opname in een verzorgingshuis betaald moet worden.

Erfbelasting speelt een rol bij het overlijden van beide partners in een relatie, bij eerste overlijden en bij het overlijden van de langstlevende. In toenemende mate worden in testamenten ook executeurs benoemd, vertrouwenspersonen die belast worden met het afwikkelen van de erfenis. Daarmee wordt bereikt dat de afwikkeling vlotter verloopt dan wanneer erfgenamen gezamenlijk besluiten over de afwikkeling moeten nemen. Bovendien voorkomt het in de meeste gevallen familieruzies. De wettelijke taken van een executeur zijn het beheren van de nalatenschap en het voldoen van de schulden van de nalatenschap. Het beheer begint met het maken van een boedelbeschrijving, een overzicht van de bezittingen en schulden. De executeur moet dit overzicht aan de erfgenamen verstrekken.

Wij stemmen alle clausules die van belang zijn in het testament op elkaar af, voor de erfbelasting bij beide overlijdens, beperken van de eigen bijdrage voor langdurige zorg en de benoeming van een executeur. Bij de bespreking over het testament adviseren wij ook het opstellen van een levenstestament, waarin u regelt wie voor u welke beslissingen mag nemen als u niet meer in staat bent om zelf uw wil te bepalen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een testament en een levenstestament u bieden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons