Zegelstempels
afdrukken

Algemene voorwaarden en disclaimer

Linders notarissen is een maatschap bestaande uit beroepsvennootschappen.

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt conform de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid

Artikel 1 Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

Artikel 2 De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:

- verzekerde som: € 25.000.000,- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;

- jaarmaximum: € 50.000.000,- per verzekeringsjaar en per notaris;

- verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.

Artikel 3 Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Artikel 4 De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 5  De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 6 De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 7 Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Disclaimer
De teksten en de inhoud van de website van Linders Notarissen zijn van algemene informatieve aard. Linders Notarissen staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de teksten en de inhoud van de website. De teksten en inhoud van deze website kunnen niet worden beschouwd als juridisch advies in welke vorm dan ook. Linders Notarissen is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de teksten op en de inhoud van deze website.

Links naar andere websites
Deze disclaimer reikt tot externe websites waarnaar wordt gelinkt. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat Linders Notarissen de algehele websites als representatief en/of toereikend ziet.

Brochure KNB
Voor meer informatie over de spelregels voor notaris en consument verwijzen wij u naar www.notaris.nl. Klik op de link voor de brochure 'Spelregels voor notaris en consument'.

Privacyverklaring AVG
In onze 'Privacyverklaring AVG' leggen wij uit hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.