Nieuws

26-09-2022

Minister bekijkt aanbevelingen over bescherming vermogen minderjarigen

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat nog eens goed kijken naar de aanbevelingen in het rapport ‘Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen’. Hij reageert daarmee op Kamervragen over de aanbevelingen.

Aanleiding voor de vragen is een casus waarbij een minderjarige op meerderjarige leeftijd ontdekte dat zijn erfdeel in een nalatenschap door zijn ouder of voogd is verteerd. Als gevolg van slecht bewind kon hij niet meer volledig aanspraak maken op het erfdeel dat hij als minderjarige had gekregen.

Incidenten

Weerwind vraagt zich echter af of dit een veel voorkomend en urgent maatschappelijk probleem is. Het lijkt volgens hem in de praktijk om incidenten te gaan. Eerder schoof hij al het wetsvoorstel om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken door.

Rapport

Wel erkent de minister dat de positie van minderjarigen in het erfrecht een aandachtspunt is. Daarom gaat hij nog eens goed kijken naar de aanbevelingen die onderzoekers hebben gedaan in het rapport ‘Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen’. Dit najaar laat Weerwind weten wat zijn bevindingen zijn over het rapport.

Lees meer
19-09-2022

Wanbeheer binnen de Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een bijzonder soort vennootschap, aangegaan tussen een of meer stille vennoten en een of meer beherende vennoten. De aansprakelijkheid van de stille vennoot is beperkt tot zijn inbreng in die vennootschap, zolang die vennoot ook stil is. De stille vennoot moet zich onvoorwaardelijk onthouden van het verrichten van beheersdaden. De stille vennoot mag vermogen inbrengen en verder mag hij extern namens de commanditaire vennootschap niets doen. Doet de stille vennoot dat toch, dan is hij volledig en hoofdelijk aansprakelijk. De beherend vennoot is degene die namens de commanditaire vennootschap in het handelsverkeer optreedt.

Dat betekent dat de stille vennoten afhankelijk zijn van de wijze en de manier waarop de beherend vennoot met betrekking tot de vertegenwoordiging van de commanditaire vennootschap zich van zijn of haar taak kwijt. Als de beherend vennoot in de ogen van de stille vennoten niet op de juiste wijze zijn taak vervult, zullen de stille vennoten afscheid willen nemen van de beherend vennoot en een ander willen aanwijzen.

Als de schriftelijke overeenkomst een regeling kent, zal die regeling gevolgd moeten worden. Over het algemeen bevat de overeenkomst dan een regeling die er in voorziet dat als de beherend vennoot zich op bepaalde wijze (mis)draagt of bepaalde doelen niet haalt, de beherend vennoot kan worden ontslagen. Ook zijn er regelingen die er in voorzien dat als bijvoorbeeld 3/4e gedeelte van de stille vennoten afscheid wil nemen van de beherend vennoot, de beherend vennoot ontslagen kan worden.

Buiten de schriftelijke overeenkomst tussen de vennoten kent ook de wet, zij het summier, een paar mogelijkheden. Zo kan de beheersbevoegdheid van een beherend vennoot (tijdelijk) worden beëindigd bij een gewichtige reden (vrij naar vorenbedoelde regeling), waarbij de vennoten in principe unaniem dienen te besluiten (mogelijk mag een substantiële meerderheid ook). Een andere mogelijkheid is het opzeggen van de vennootschap door de andere vennoten en/of vorderen van ontbinding bij de rechtbank.

Al met al reden om goed na te denken over de inhoud van de overeenkomst, zodat omgaan met onwenselijk gedrag van een beherend vennoot geen zwerende wond is of blijft. Heldere afspraken voorkomen veel problemen. Wilt u meer weten over de regels over commanditaire vennootschappen? Bel ons voor het maken van een afspraak

Lees meer
19-09-2022

Voorkom onzekerheid ten aanzien van schenkingen zonder schenktraditie

In Nederland is men vanaf het achttiende levensjaar meerderjarig en in beginsel zelf verantwoordelijk en bevoegd om alle vermogensrechtelijke belangen zelfstandig te behartigen. Soms lukt dat niet meer, bijvoorbeeld door lichamelijk of geestelijk ongemak.

Vertegenwoordiging

Zolang u zelf wilsbekwaam bent kunt u zelf iemand aanwijzen, ofwel volmacht geven, om uw vermogensrechtelijke belangen te vertegenwoordigen. Dat kan bijvoorbeeld door iemand in een levenstestament een volmacht te geven. Binnen de in de volmacht omschreven grenzen kan de gevolmachtigde daarmee uw vermogensrechtelijke belangen behartigen.

Volmacht of bewind

Indien u zelf niet meer een volmacht kunt geven kan de rechter worden verzocht om een bewindvoerder te benoemen ter vertegenwoordiging van uw financiële belangen. Het aanvragen van een zogenoemd (meerderjarigen)bewind kost vaak meer tijd dan gedacht en komt ook veelal op een ongelegen moment, bijvoorbeeld wanneer men een woning wil verkopen en/of schenkingen zou wil doen. Er moet daarvoor namelijk eerst bij de rechter een verzoek worden ingediend. Bij dat verzoek moet onder meer een medische verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de onder bewind te stellen persoon (hierna ook te noemen: de betrokkene) ten gevolge van een lichamelijke en/of geestelijke toestand niet in staat is zelfstandig diens vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Na indiening van dergelijk verzoek moet er een officiële zitting worden ingepland door de rechter waarbij het verzoek wordt behandeld. Bij toewijzing van het verzoek wijst de rechter een bewindvoerder aan. Dit kan een familielid van de betrokkene zijn, maar men kan er ook voor kiezen om een rechtspersoon als bewindvoerder aan te stellen. Met het uitspreken van een bewind wordt de betrokkene zelf handelingsonbevoegd ten aanzien van één of meer tot diens vermogen behorende en/of toekomstige goederen. De betrokkene kan vervolgens alleen na toestemming van de bewindvoerder over zijn goederen beschikken.

Bescherming bij bewind

De bewindvoerder heeft voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen vooraf toestemming nodig van de betrokkene. Als deze geen rechtsgeldige toestemming kan of wil geven, heeft de bewindvoerder schriftelijke machtiging nodig van de rechter, bijvoorbeeld voor de verkoop van een woning van de betrokkene of het doen van schenkingen uit het vermogen van de betrokkene.

Wanneer het bewind is ingesteld vanwege de geestelijke gesteldheid van de betrokkene zal steeds machtiging van de kantonrechter moeten worden gevraagd. Was de betrokkene bij aanvang van het bewind nog wel wilsbekwaam, maar betwijfelt de bewindvoerder of dat nog steeds het geval is, dan moet de bewindvoerder die twijfel aan de kantonrechter meedelen en veiligheidshalve machtiging vragen.

De machtiging die de bewindvoerder nodig heeft, moet per brief aan de kantonrechter worden gevraagd bij wie ook de rekening en verantwoordingen moeten worden ingediend. Daarin zit een stuk bescherming van het vermogen van de betrokkene.

Geen bescherming volmachtgever

Anders dan bij een onderbewindstelling blijft de volmachtgever zelf bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. Zo kan de volmachtgever zelfstandig dingen blijven verkopen en schenkingen doen. De verlening van een volmacht kan dus niet voorzien in de bescherming die een onderbewindstelling wel kan bieden omdat de volmachtgever -anders dan bij onderbewindstelling- wel zelf bevoegd blijft om rechtshandelingen te verrichten. Het voordeel van een volmacht is dat u zelf bepaalt wie u aanwijst als gevolmachtigde en waartoe deze persoon bevoegd is waardoor voor die handelingen dan geen rechtelijke machtiging is vereist.

Gerechtelijke uitspraak Hof

Het Hof Amsterdam heeft twee jaar geleden een afwijzende beschikking van de rechter tot het mogen doen van een schenking vernietigd. Het Hof vond dat er sprake was van bijzondere omstandigheden in het verleden. In betreffende situatie betrof het twee dochters die als curator (dus ook als wettelijk vertegenwoordiger) van hun moeder een machtiging hadden verzocht om aan hun zelf een bedrag van ruim een ton te schenken.

In de eerste plaats was in die procedure gebleken dat de ouders in het verleden een grote vrijgevigheid toonden richting hun dochters. Door de relatief jonge leeftijd van beide ouders, het voortijdig overlijden van hun vader (op 64-jarige leeftijd) respectievelijk het ziek worden van hun moeder (hersenbloeding op 61-jarige leeftijd), zijn de ouders er nooit aan toegekomen om aan hun kinderen die schenkingen te doen zoals deze ouders zouden hebben gedaan als zij niet ziek zouden zijn geworden of zouden zijn overleden. De wens en de bedoeling van de ouders om in de toekomst vermogen te schenken aan hun dochters bleek zowel uit hun testamenten als uit de naar derden gedane uitlatingen. Schenkingen konden niet eerder worden gedaan door de ouders omdat hun vermogen toen nog niet liquide was. Daardoor heeft er ook geen schenkingstraditie in de eigenlijke zin van het woord kunnen ontstaan.

Het Hof verleende vervolgens wel machtiging voor een jaarlijkse belastingvrije schenking na de verkoop van de verkochte ouderlijke woning. Dit onder de beperking dat deze schenkingen slechts mochten plaatsvinden zonder nadere toestemming van de rechter zolang de -volgens de Aanbevelingen meerderjarigenbewind geldende- grens van het liquide vermogen van € 30.000,00 van moeder niet is bereikt. Het Hof vond dat de verzorgingsbehoefte van moeder niet in gedrang zou komen door de jaarlijkse schenkingen aan beide dochters ter grootte van het jaarlijks vrijgestelde bedrag.

De door de dochters verzochte machtiging voor de schenking van ruim een ton werd door het Hof afgewezen omdat de financiële omstandigheden van de ouders dat ook niet mogelijk hadden gemaakt als hun gezondheid goed was gebleven.

Advies

Wilt u geen onzekerheid over mogelijk toekomstige schenkingen? Maak dan zelf op tijd een notariële volmacht (al dan niet in een levenstestament) en leg daarin duidelijk vast of en zo ja door wie, aan wie, wanneer en tot welk bedrag er namens u geschonken mag worden.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Lees meer
12-09-2022

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de uitkomst kan worden aangepast. Dat bleek onlangs uit twee uitspraken van de rechter.

Lees meer
12-09-2022

Alimentatieplicht bij voorbaat uitsluiten is mogelijk niet altijd nietig

Als u samenwoont, een geregistreerd partnerschap heeft of gehuwd bent wordt in een gesprek bij de notaris vaak ook gevraagd hoe dat nu zit met alimentatie bij het uit elkaar gaan als samenwoners of scheiding.

Lees meer
05-09-2022

Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering

(Bron KNB) De Nederlandse aanpak van witwassen en financiering van terrorisme heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt en is robuust, maar kan nog beter. Voornaamste verbeterpunt is het voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Dat concludeert een rapport van de Financial Action Task Force (FATF).

Om misbruik van rechtspersonen te voorkomen, moeten onder meer banken, notarissen en advocaten meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden zijn. Oftewel, wie zijn de ultimate beneficial owners (UBO’s)? Ook stelt de FATF dat de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren beter moet, evenals het toezicht daarop.

UBO-register

Een andere aanbeveling van de FATF is dat Nederland zich meer zou moeten inspannen om ervoor te zorgen dat het UBO-register wordt gevuld met nauwkeurige informatie over de UBO's van rechtspersonen die in Nederland actief zijn. Het kabinet reageert in het najaar op de aanbevelingen van de FATF.

Lees meer
05-09-2022

Vorderingen binnen samenwoonrelatie kunnen verjaren

Niet alleen huwelijken stranden, ook samenwoonrelaties blijken niet altijd bestand tegen de tijd. Zonder goede afspraken vooraf – hoezeer dat ook tegen ieders gevoel werkt – liggen de problemen bij het uit elkaar gaan op de loer. Bijvoorbeeld over investeringen die één partner in de gezamenlijke woning heeft gedaan.

De vraag is hoe lang een vordering op de andere partner in stand blijft, wat daarover is geregeld in het samenlevingscontract. Soms bevat het samenlevingscontract de bepaling dat als de gezamenlijke woning tijdens de samenleving wordt verkocht, eventuele vergoedingsrechten opeisbaar worden op het moment van verkoop. De vordering op de partner over de gedane investering is dan vijf jaar lang opeisbaar. Na vijf jaar is de vordering verjaard en niet meer opeisbaar.

De partner die uit eigen middelen meer dan zijn of haar aandeel van de koopsom en de kosten heeft betaald voor dat meerdere een vordering heeft op hun partner. Als in het samenlevingscontract wordt bepaald dat de vordering opeisbaar is in geval van verkoop van de woning, is er geen vrije keuze meer van het moment van opeisbaarheid. Een directe betaling is echter niet nodig, de investerende partner kan dan volstaan met een bijvoorbeeld een schuldigerkenning. Als deze nalaat om aanspraak te maken op een vergoedingsrecht en dit ook niet binnen de verjaringstermijn van 5 jaren aan zijn of haar partner laat weten, is de vordering verjaard. Er bestaat dan ook geen aanspraak meer op een vergoedingsrecht.

Wilt u weten wat u moet doen of laten bij het vastleggen van afspraken in een samenlevingscontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
29-08-2022

Draagplichtregeling hypotheekschuld voorkomt onverwachte claims

Hoeveel geld leg je als samenwonende partner in bij het afsluiten van een hypotheek? Hoe compenseer je jouw extra inleg als jullie beiden in een draagplichtovereenkomst vastleggen dat jullie de hypotheeklasten 50/50 zullen dragen? De bank kan elk van jullie voor de hele schuld aanspreken.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons