Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

04-12-2023

Problemen en uitdagingen binnen de Vereniging van Eigenaren

Problemen binnen Vereniging van Eigenaren (VvE) bij appartementencomplexen zijn van alledag, zo blijkt in de notariële praktijk. De VvE is een essentieel orgaan binnen een appartementencomplex, waarin eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Hoewel het concept van een VvE bedoeld is om gezamenlijke belangen te behartigen, ervaren veel appartementseigenaren een scala aan problemen binnen deze organisatiestructuur. Wat zijn veel voorkomende uitdagingen binnen VvE's?

Gebrek aan betrokkenheid

Een van de meest voorkomende problemen binnen VvE's is het gebrek aan betrokkenheid van eigenaren. Sommige leden nemen niet actief deel aan vergaderingen en besluitvormingsprocessen, wat kan leiden tot inefficiënt beheer en trage besluitvorming. Dit gebrek aan betrokkenheid kan resulteren in verwaarlozing van onderhoudstaken en een algemene afname van het woongenot binnen het complex.

Hiervoor kan een eventuele oplossing bestaan uit het bevorderen van bewustwording onder de leden en het benadrukken van het belang van deelname aan de VvE. Betrokkenheid van de meerderheid van de leden is essentieel voor het goed functioneren van de VvE. Het organiseren van regelmatige vergaderingen met een aansprekende agenda en het gebruik van digitale communicatiemiddelen kunnen ook bijdragen aan een actievere participatie.

Financiële problemen

Financiële kwesties vormen vaak een bron van conflict en ergernis binnen VvE's. Slechte financiële planning, geen meerjaren-onderhoudsbegroting of zelfs geen exploitatiebegroting zijn aan de orde van de dag. Het niet naleven van de begroting en onduidelijkheid qua verdeling van kosten kunnen leiden tot tekorten op de begroting en onvrede tot zelfs hooglopende ruzie onder de eigenaren.

Oplossing: Het opstellen van een realistische begroting, het inzichtelijk maken van de financiële situatie en het invoeren van duidelijke procedures voor het innen van bijdragen kunnen helpen bij het verminderen van financiële spanningen.

Onderhoudsproblemen

Een ander veelvoorkomend probleem betreft het onderhoud van het appartementencomplex. Gebrek aan onderhoud kan niet alleen de waarde van de individuele eigendommen verminderen, maar ook tot veiligheidsrisico's leiden.

Oplossing: Het opstellen van een gedegen onderhoudsplan en het regelmatig uitvoeren van inspecties kunnen problemen vroegtijdig signaleren. Het instellen van een – overigens wettelijk verplicht – reservefonds voor onvoorziene onderhoudskosten kan de financiële lasten beter beheersbaar maken.

Conclusie

Het succes van een VvE hangt af van de effectieve samenwerking en communicatie tussen eigenaren en het bestuur. Het verbeteren van betrokkenheid, het zorgvuldig beheren van financiën en het invoeren van een doordacht onderhoudsplan zijn cruciale stappen om de leefbaarheid en waarde van appartementencomplexen te garanderen. Door deze uitdagingen op te pakken, kunnen VvE's een gezonde en duurzame leefomgeving voor hun leden creëren.

De notaris is de enige partij die akten van splitsing bij appartementen mag opstellen en is dan ook de partij bij uitstek die u kan informeren en helpen problemen te voorkomen.

Lees meer
04-12-2023

Vrijgestelde bedrag grens voor doen van aangifte erfbelasting

De belastingdienst stuurt meestal een brief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen. Dit doet zij binnen 4 maanden na het overlijden. De aangifte moet binnen 8 maanden na het overlijden zijn ingediend. De datum waarvoor de aangifte moet zijn ingediend staat ook in de aangiftebrief.

Deze aangiftebrief wordt meestal naar de partner of het oudste kind van de overledene toegestuurd, tenzij is doorgegeven dat een andere erfgenaam contactpersoon is.

Indien uit een testament of een verklaring van erfrecht blijkt dat er een executeur of een notaris gemachtigd is om de aangifte erfbelasting in te vullen dan wordt de aangiftebrief verstuurd naar die executeur of gemachtigde. U dient altijd aangifte te doen als u meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Hoe groot de vrijstelling is, hangt overigens af van uw relatie met de overledene. De vrijstellingen voor de erfbelasting worden jaarlijks aangepast.

Wie doet er aangifte voor de erfbelasting

Indien er door de overledene een executeur is benoemd in het testament dan dient die executeur aangifte erfbelasting te doen voor álle erfgenamen. Als er geen executeur is dan kan iedere erfgenaam voor zichzelf aangifte doen. Sommige erfgenamen doen samen aangifte en andere alleen voor zichzelf. Erfgenamen kunnen ook samen kiezen wie aangifte doet voor álle erfgenamen. Het laatste is ook het meest praktisch want dan kunt u in de aangifte ook zien of u samen de volledige erfenis heeft aangegeven.

Uitstel

Lukt het niet om binnen 8 maanden de aangifte erfbelasting in te dienen dan kan er uitstel worden aangevraagd. Dit uitstel dient u aan te vragen vóór de inleverdatum die op de brief staat waarin de belastingdienst de erfgenamen vraagt om aangifte te doen. U krijgt dan 5 maanden uitstel. Als de erfgenamen samen aangifte doen geldt het uitstel voor alle erfgenamen. Doet u afzonderlijk aangifte erfbelasting? Dan moet u ook zelf uitstel aanvragen. Dat kan alleen als u zelf een brief van de belastingdienst heeft gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Indien u deze brief niet heeft gekregen kunt u die opvragen bij BelastingTelefoon voor nabestaanden.

Belastingrente

Als de belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte berekent zij belastingrente en wel over het tijdvak dat 8 maanden na de overlijdensdatum begint tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

U kunt belastingrente dus beperken of voorkomen. U dient er dan voor te zorgen dat de belastingdienst uw aangifte volledig en helemaal correct ontvangt, binnen 8 maanden na het overlijden. Ook kunt u er voor zorgen dat de belastingdienst binnen die termijn een aanvraag voor een voorlopige aanslag van u ontvangt. Is het bedrag aan erfbelasting op de voorlopige aanslag lager dan het bedrag aan belasting op de definitieve aanslag? In dat geval moet u nog een deel betalen en over dat deel berekent de belastingdienst dan mogelijk wel belastingrente.

Wilt u hulp bij of meet informatie over het indienen van uw aangifte erfbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
27-11-2023

Maximale termijn bestuurders stichting niet laten verlopen

In statuten van sommige stichtingen staan maximale bestuurstermijnen. In een aantal gevallen kan dat erg handig zijn. U voorkomt dat er mensen blijven kleven aan het pluche, er is een verplichting om als bestuurder na een bepaalde periode op te stappen.

Veel vaker blijkt dat het sowieso heel moeilijk is om bestuurders te vinden. U bent mogelijk al blij als er een of meer bestuurder(s) zijn. Als u kiest of heeft gekozen voor een maximale zittingstermijn van bestuurders, moet u wel alert zijn op de einddata van zittingstermijnen van bestuurders. Zodra de zittingstermijn van alle bestuurders is verlopen heeft de stichting geen rechtsgeldig bestuur meer. Op verzoek van de oud bestuursleden zal de rechtbank in die gevallen een nieuwe bestuurder benoemen.

U kunt dergelijke problemen voorkomen als er door het bestuur van de stichting eerder en adequaat naar de statuten wordt gekeken. Immers, het aanpassen van zittingstermijnen via statutenwijziging is een eenvoudige, makkelijke en simpele oplossing. In een dergelijke zaak voor de rechtbank bleek dat de bestuurders zich van geen kwaad bewust waren en derhalve nietige statutenwijzigingen en besluiten hadden doorgevoerd omdat ten tijde van het nemen van de besluiten de zittingstermijn al lang en breed verlopen was. Dat betekende dat de nieuwe bestuurder zijn termijn moest beginnen met het bekrachtigen of het opnieuw nemen van de diverse besluiten om daarmee ellende uit het verleden weg te poetsen.

Wilt u meer weten over de voor en nadelen van het al dan niet opnemen van zittingstermijnen in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
27-11-2023

De onvindbare erfgenaam

Wanneer iemand is overleden komt het soms voor dat een erfgenaam onvindbaar is. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals verloren contact of geen bekende adresgegevens. Een oorzaak kan ook zijn dat er geen testament is gemaakt en blijkt dat er mogelijk alleen nog maar achterneven of achternichten of verdere afstammelingen van deze personen de erfgenamen zijn en een deel van de stamboom van de overledene moeilijk terug te vinden is.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere erfgenaam recht op zijn of haar deel van de nalatenschap en daarom is het van belang om elke mogelijke inspanning te leveren om de onvindbare erfgenaam op te sporen. De eerste stap is contact opnemen met familieleden, vrienden of kennissen van de overledene om na te vragen of zij weten waar de erfgenaam zich bevindt. Als dat niet lukt kan de notaris worden gevraagd een onderzoek te beginnen door in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand onderzoek te doen. Soms kan ook een genealogisch bureau uitkomst bieden dat door de notaris wordt ingeschakeld. Alles met elkaar kan dat wel veel tijd gaan kosten.

Vereffenaar

Als alle redelijke inspanningen zijn gedaan om de erfgenaam op te sporen en deze nog steeds niet gevonden kan worden, is er echter wel een oplossing om de nalatenschap verder te kunnen afhandelen zodat de bekende erfgenamen uiteindelijk hun deel kunnen ontvangen.

De nalatenschap kan immers niet afgehandeld worden voordat alle erfgenamen daarmee hebben ingestemd. Voordat iedereen heeft ingestemd kan bijvoorbeeld de woning van de overledene niet worden verkocht en kunnen de rekeningen niet worden betaald van diens bankrekening omdat die rekening geblokkeerd is. Een juridische oplossing is om een wettelijk vereffenaar aan te laten stellen op grond van het erfrecht. Deze persoon kan dan de nalatenschap van een overleden gaan afhandelen. Dit kan een notaris zijn of een andere bevoegde persoon.

De bevoegdheid om een vereffenaar te benoemen ligt bij de rechtbank en het verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank van het rechtsgebied waar de overledene woonde. Het verzoek moet de redenen voor het benoemen van een vereffenaar bevatten, evenals het bewijs van de inspanningen om de onvindbare erfgenaam te lokaliseren. De rechter zal het verzoek beoordelen en beslissen of het benoemen van een vereffenaar gerechtvaardigd is. Als de vereffenaar is benoemd is deze vervolgens verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap en heeft de taak om de bezittingen en schulden van de overledene te inventariseren, de schulden af te lossen en de bezittingen te verdelen onder de erfgenamen.

De vereffenaar is wettelijk verplicht om het deel dat voor de onvindbare erfgenaam is te bewaren tot deze persoon alsnog wordt gevonden. Mochten er in een nalatenschap uiteindelijk toch geen erfgenamen tot in de 6e graad (kort gezegd overgrootouders en afstammelingen daarvan) te vinden zijn, of mocht er 20 jaar lang geen aanspraak zijn gemaakt op de erfenis, dan vervalt de erfenis aan de Staat. Het ministerie van Financiën wordt verzocht om het geld te mogen storten in de consignatiekas. Van de storting vindt publicatie plaats op internet en in de Staatscourant. Een erfgenaam die zich meldt met een officiële notariële verklaring van erfrecht kan dit bedrag dan nog 20 jaar lang opeisen.

Heeft u vragen over het opstellen van een testament of de afwikkeling van uw eigen of een andere nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons