Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

30-01-2023

Mogelijkheden om nieuwe aandeelhouder in BV op te nemen

Startende ondernemers komen na verloop van een groeiperiode tot de conclusie dat er een of meer nieuwe aandeelhouders bij het bedrijf betrokken moeten worden. Dat kan zijn vanwege een investeerder die ook wat te zeggen wil hebben in de onderneming. Of omdat er iemand met specifieke kennis en kunde bij moet die de oprichter ook op langere termijn bij de onderneming betrokken wil houden. De vraag is in welke vorm dat het beste geregeld kan worden.

Een eerste gedachte van de ondernemers is vaak dat deze een deel van diens aandelen aan de beoogde aandeelhouder overdraagt. Daar hoort een koopprijs tegenover te staan, er vindt dan echter geen uitbreiding van het vermogen van de BV plaats, alleen de aandelenverhouding verandert.

Dat zet geen zoden aan de dijk als er meer kapitaal in de onderneming nodig is. Uitgifte van aandelen ligt in dat geval meer voor de hand.

Uitgifte van aandelen

Uitgifte van aandelen zorgt er voor dat de nieuwe aandeelhouder nieuwe aandelen in de BV krijgt. Daar staat een stortingsverplichting op de nieuwe aandelen in de vennootschap tegenover. De stortingsverplichting moet minimaal zo groot zijn als de nominale waarde van de nieuwe aandelen. Als er meer wordt betaald, wordt dat meerdere aangemerkt als agio en wordt geboekt als agioreserve.

Normaal gesproken hebben ook in de nieuwe situatie alle aandelen dezelfde aandeelhoudersrechten, zoals winst- en stemrechten. U kunt hiervan met statutaire bepalingen van afwijken. In de statuten moet dan omschreven worden welke verschillende soorten aandelen er zijn en welke rechten daaraan verbonden zijn.

In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen de nieuwe aandeelhouder(s) en de ondernemer afspraken vastleggen over de toetredingsvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de wijze van besluitvorming en de financiering van de onderneming.

Bij uitgifte van aandelen aan een nieuwe aandeelhouder wordt uw aandelenbelang kleiner. Dat heeft ook betekenis voor uw winst- en stemrechtverhouding en uw rechten op de agioreserve. Die zult u naar rato moeten delen met de nieuwe aandeelhouder. Als er sprake zal zijn van ongelijke agiostortingen waarbij het de bedoeling dat iedere aandeelhouder gerechtigd blijft tot het door hem of haar gestorte agio, kunt u dat regelen met specifieke aandelen waaraan afzonderlijke agioreserves zijn verbonden.

Ook de vorm van deelname van de nieuwe aandeelhouders is nog van belang. Dat kan in diens hoedanigheid als natuurlijk persoon (in privé), maar steeds vaker wordt via een persoonlijke holding van de nieuwe aandeelhouder gedaan. Dat heeft vooral fiscale voordelen.

(Bron: Ploum)

Lees meer
30-01-2023

Algemene volmacht soms ook na overlijden volmachtgever geldig

Ouders geven op latere leeftijd in veel gevallen een algemene volmacht af aan (een van de) kinderen of schoonkinderen die daarmee de belangen van die ouder kunnen behartigen. In sommige gevallen staat in de volmacht dat deze niet eindigt door het overlijden van de volmachtgever. Een dergelijke volmacht kan na overlijden alleen worden gebruikt als dat in het belang is van de gevolmachtigde of van een derde.

Zo kan een gevolmachtigde in die situatie bijvoorbeeld namens de overleden volmachtgever een geldlening verstrekken aan een derde. Zowel de erfgenamen als de lenende partij zijn dan gebonden aan de geldleningsovereenkomst die de gevolmachtigde namens de volmachtgever met die derde is. aangegaan. Belanghebbenden mogen ervan uitgaan dat de volmacht bedoeld is om een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of van een derde te doen.

De wet biedt geen mogelijkheid voor de erfgenamen of een derde om te stellen dat de volmacht na het overlijden van de volmachtgever niet had mogen worden gebruikt vanwege vermeende discrepantie met het wettelijke criterium voor het gebruik van de volmacht.

Het feit dat de volmacht niet eindigt door de dood betekent nog niet dat de volmacht ook onherroepelijk is. De erfgenamen hadden na de dood van de volmachtgever de volmacht op elk willekeurig moment kunnen herroepen. Als de erfgenamen dat niet voor de rechtshandeling hebben gedaan, blijft de volmacht geldig. Bovendien hebben erfgenamen nog de mogelijkheid om de bepaling dat de volmacht niet eindigt door de dood door de rechtbank te laten wijzigen of buiten werking te laten stellen. Zij moeten daar dan gewichtige redenen voor kunnen aanvoeren.

Wilt u meer weten over het geven van een algemene volmacht en de mogelijkheden daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak

Lees meer
23-01-2023

35% aandeel in woning geldt al als eigen woning

Een aandeel van 35% in een woning kan een eigen woning zijn, ook als de woning alleen bouwkundig, maar niet kadastraal gesplitst is. Dat blijkt uit een bevestigende uitspraak van de Hoge Raad in een zaak waarin twee echtparen een huis bewonen. Elk echtpaar bewoont een eigen deel, overeenkomend met het aandeel dat zij in de woning hebben.

De belastinginspecteur vond dat het aandeel van 35% in de woning volgens de inkomstenbelasting niet kwalificeert als een eigen woning. Het Hof bleek het daarmee niet eens, omdat de waardeontwikkeling van het deel dat de man en zijn echtgenote bewonen hen namelijk voor meer dan 50% aangaat.

De Hoge Raad stelt dat de woning slechts bouwkundig is gesplitst en de omvang van het door de betrokkenen bewoonde deel niet afwijkt van hun aandeel in de onverdeelde eigendom. Dat betekent dat hun aandeel in de waardeontwikkeling van de woning overeenkomt met een 100% belang in de waardeontwikkeling van het deel dat zij bewonen. De inspecteur heeft niet aangevoerd dat de waardeontwikkeling van het deel dat de man en zijn echtgenote bewonen hen voor minder dan 50% aangaat. De Hoge Raad is het daarom eens met het oordeel van Hof en stelt vast dat een bouwkundig gesplitst 35%-aandeel in een woning kwalificeert als eigen woning voor de eigenwoningregeling. Voor de toepassing van de eigenwoningregeling hoeft dan ook geen sprake te zijn van juridische eigendom. Economische eigendom volstaat ook.

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van juridische dan wel economische eigendom van een onroerende zaak? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
23-01-2023

35% aandeel in woning geldt al als eigen woning

Een aandeel van 35% in een woning kan een eigen woning zijn, ook als de woning alleen bouwkundig, maar niet kadastraal gesplitst is. Dat blijkt uit een bevestigende uitspraak van de Hoge Raad in een zaak waarin twee echtparen een huis bewonen. Elk echtpaar bewoont een eigen deel, overeenkomend met het aandeel dat zij in de woning hebben.

De belastinginspecteur vond dat het aandeel van 35% in de woning volgens de inkomstenbelasting niet kwalificeert als een eigen woning. Het Hof bleek het daarmee niet eens, omdat de waardeontwikkeling van het deel dat de man en zijn echtgenote bewonen hen namelijk voor meer dan 50% aangaat.

De Hoge Raad stelt dat de woning slechts bouwkundig is gesplitst en de omvang van het door de betrokkenen bewoonde deel niet afwijkt van hun aandeel in de onverdeelde eigendom. Dat betekent dat hun aandeel in de waardeontwikkeling van de woning overeenkomt met een 100% belang in de waardeontwikkeling van het deel dat zij bewonen. De inspecteur heeft niet aangevoerd dat de waardeontwikkeling van het deel dat de man en zijn echtgenote bewonen hen voor minder dan 50% aangaat. De Hoge Raad is het daarom eens met het oordeel van Hof en stelt vast dat een bouwkundig gesplitst 35%-aandeel in een woning kwalificeert als eigen woning voor de eigenwoningregeling. Voor de toepassing van de eigenwoningregeling hoeft dan ook geen sprake te zijn van juridische eigendom. Economische eigendom volstaat ook.

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van juridische dan wel economische eigendom van een onroerende zaak? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons