Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

02-08-2021

Meerderheid Nederlanders onbekend met digitale nalatenschap

(Bron KNB) Nederlanders zijn weinig bezig met hun digitale nalatenschap en hebben dit vaak niet geregeld voor hun overlijden. De term 'digitale nalatenschap' is slechts bij 3 op de 10 Nederlanders bekend. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het oog op de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging.

Kantar beveelt de minister in het onderzoek aan om Nederlanders te stimuleren over hun nalatenschap na te laten denken door dit meer bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer een testament wordt opgesteld bij de notaris of in gesprek met een uitvaartondernemer.

Privacy

Uit het onderzoek blijkt verder dat de privacy van een overledene minder belangrijk wordt geacht nadat deze is overleden. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat het mogelijk moet zijn om zonder toestemming toegang te krijgen tot bestanden op de telefoon of computer. Aanbieders van online diensten kunnen daarom overwegen eenvoudiger toegang te verlenen tot gegevens van de overledene aan nabestaanden.

Informeren

De helft van de Nederlanders wordt het liefst via Rijksoverheid.nl geïnformeerd over het regelen van de digitale nalatenschap vóór het overlijden. Na het overlijden ziet 33 procent daar ook een rol voor notarissen in weggelegd. Momenteel heeft 61 procent nog nooit over de eigen digitale nalatenschap nagedacht.

Oplossingen

Een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam biedt het ministerie 3 mogelijke oplossingen voor de rechtsonzekerheid die nu bestaat als het gaat om de digitale nalatenschap. Zo kunnen er binnen het overeenkomstenrecht verschillende zaken worden geregeld die rechtsonzekerheid voor erfgenamen beperken. Een andere oplossing ligt in de lijn van het gegevensbeschermingsrecht. Bepaalde rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen na het overlijden blijven gelden. Dat zou kunnen betekenen dat persoonsgegevens na overlijden bewaard moeten blijven. De derde optie is een zelfstandige wettelijke regeling, zoals die ook bestaat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daarbij kunnen mensen iemand aanwijzen die na hun dood toegang moet kunnen krijgen tot hun data bij digitale dienstverleners.

Lees meer
26-07-2021

Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht

(Bron KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) vinden online oprichting van bv’s een belangrijke stap in de modernisering van het ondernemingsrecht in Nederland. Dit schrijven de KNB en de GCV in reactie op de consultatie over het voorontwerp online oprichting bv’s.

Door de keuze om de rol van de notaris te handhaven bij de oprichting van een bv en een centraal passeersysteem te introduceren, onderstreept het ministerie van Justitie en Veiligheid het belang van rechtszekerheid, rechtsbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit. Dat schrijft de KNB in haar reactie (pdf, 207 kB) op de consultatie. Met deze ontwikkeling wordt een eerste concrete stap gezet in de richting van verdere digitalisering van de verschillende typen notariële akten. Daarmee wordt een fundament gelegd voor een modern en duurzaam notariaat.

Juiste keuze

De GCV vindt handhaving van notariële tussenkomst voor de online oprichting van een bv een juiste keuze. De commissie onderschrijft de argumenten (rechtszekerheid, rechtsbescherming van partijen en bestrijding van criminaliteit) die daarvoor worden genoemd in de concepttoelichting. De GCV maakt in haar advies diverse opmerkingen over het voorontwerp. De commissie zou bijvoorbeeld graag zien dat de oprichtingsakte ook in een andere taal dan het Nederlands kan worden gepasseerd.

Lees meer
19-07-2021

Voogdijbenoeming in testament alleen mogelijk voor ouders

Voor minderjarige kinderen wiens ouders beide overleden zijn en er geen testamentaire voogdijaanwijzing van de ouders aanwezig is, benoemt de rechter vaak een familielid als voogd. De vraag is of die benoemde voogd in zijn of haar testament weer een opvolgend voogd over het kind kan benoemen.

Een dergelijke testamentaire benoeming kan geen rechtsgevolg hebben. Immers, het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat (alleen) een ouder de mogelijkheid heeft om een voogd over zijn of haar minderjarige kinderen aan te wijzen. Het is niet mogelijk dat iemand anders die aanwijzing in een testament doet. Als de rechter vervolgens constateert dat er om die reden geen ouderlijk gezag over het kind wordt uitgeoefend en dat er géén geldige testamentaire voogdij is, moet de rechter ambtshalve een voogd benoemen. Dat zal in veel gevallen een gecertificeerde instelling worden. Wilt u dit voorkomen, dan is het zaak om de voogdij over uw minderjarige kinderen goed te regelen.

Wilt u meer weten over gezag en voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
12-07-2021

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat blijkt de laatste maanden telkens opnieuw uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De coronacrisis is daar mede debet aan. Die levert voor veel ondernemers de nodige onzekerheid op. Met een BV willen ondernemers hun privévermogen veilig stellen.

In de rechtsvorm eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk met zijn of haar vermogen. Dat kan worden voorkomen in een BV. Er zijn echter meer aandachtspunten bij het oprichten van een BV, zoals het storten van een startkapitaal. Dat mag elk gewenst bedrag zijn, maar niet nul. Daarnaast moet de ondernemer een deugdelijke administratie voeren en jaarlijks de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Oprichting

Een BV kan alleen bij de notaris worden opgericht. Wij stellen de oprichtingsakte op, waarin ook de statuten worden opgenomen. Daarin staan de regels en bepalingen van het bedrijf opgenomen, zoals bedrijfsnaam, vestigingsplaats, doel, regels over aandelen, besluitvorming en ontbinding.

Zijn wij daarmee gestart kunt u namens de BV in oprichting al rechtshandelingen verrichten, die u na het ondertekenen van de oprichtingsakte moet bekrachtigen. Zolang de bekrachtiging nog niet is gebeurd blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de gepleegde rechtshandelingen.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons