Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

30-05-2023

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de uitkomst kan worden aangepast. Dat bleek onlangs uit twee uitspraken van de rechter.

Als een aandeelhouder in een besloten vennootschap aandelen wil overdragen, zal de desbetreffende aandeelhouder meestal verplicht zijn om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Als de overdragende aandeelhouder dat doet, hebben de overige aandeelhouders in een besloten vennootschap het recht om in het kader van een aanbiedingsregeling financiële informatie van de besloten vennootschap te verkrijgen. Zonder die informatie kunnen de overige aandeelhouders immers niet nagaan of een externe financiering mogelijk is, aldus rechtbank den Haag

In een geschil over de uitleg van een notariële akte besloot het gerechtshof Arnhem Leeuwarden dat hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht levert, dat als een van partijen er in slaagt tegenbewijs te leveren waaruit blijkt dat de notariële akte door een fout van een partijadviseur niet de partijbedoeling weergeeft over de over te nemen rekening courant schuld, de koopsom met betrekking tot dat onderdeel toch moet worden aangepast.

Financiële informatie en uitleg van de akte zijn daarom wezenlijke onderdelen bij aandelenoverdracht. Wilt u meer weten over alle rechten en plichten bij aandelenoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
22-05-2023

Overdracht van huis vanuit nalatenschap vergt beschikkingsbevoegdheid

Bij overlijden van een partner wordt de langstlevende echtgenoot of echtgenote doorgaans op grond van de wettelijke verdeling eigenaar van de woning die tot de nalatenschap behoort. Dat kan ook een tweede huis zijn, soms reden voor de langstlevende om die te verkopen. Om dat met succes te kunnen doen moet de langstlevende wel beschikkingsbevoegd zijn.

Dat bleek onlangs weer toen een langstlevende de woning verkocht en leverde aan een derde die er vervolgens een hypotheekrecht op heeft gevestigd. In deze zaak had de langstlevende de nalatenschap beneficiair aanvaard. Daarmee was deze niet als enige bevoegd om de woning te kunnen verkopen. Dat had tot gevolg dat de overdracht van het huis en de hypotheekvestiging niet geldig tot stand zijn gekomen.

Er gelden specifieke regels voor hoe een nalatenschap moet worden ‘vereffend’. De erfgenamen – of de aangewezen executeur-testamentair – hebben tot taak de boedel te inventariseren en vereffenen, schulden te betalen en vervolgens de baten te verdelen. Als kan worden aangetoond dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen, hoeden deze regels niet te worden gevolgd. In deze zaak was dat niet het geval.

‘Ruimschoots toereikend’ verklaring

De langstlevende was benoemd tot executeur en heeft een zogenaamde ‘ruimschoots toereikend’ verklaring afgelegd, wat inhoudt dat de baten de schulden zodanig overtreffen dat onder meer het huis verkocht kon worden. Echter, er was door de overledene bij derden schade veroorzaakt, waardoor daar mogelijk nieuwe schulden zouden kunnen ontstaan. Ook had de langstlevende het dringende advies van de notaris om over te gaan tot vereffening, in de wind geslagen. Er kon namelijk niet worden aangetoond dat de nalatenschap daadwerkelijk ruimschoots toereikend was om de - mogelijke - schulden te voldoen.

Daarmee is de wettelijke verplichting tot vereffening in stand gebleven en dat op grond daarvan alle erfgenamen vereffenaar waren geworden. Zij zijn dan gezamenlijk bevoegd om rechtshandelingen te doen. De langstlevende had de woning onbevoegd verkocht en geleverd aan de koper. De beschikkingsonbevoegdheid van de langstlevende leidde er toe dat de koper van het huis als hypotheekhouder niet beschermd wordt en zelfstandig aansprakelijk is voor de door hem of haar aangegane verplichtingen met betrekking tot het huis.

Wilt u meer weten over beschikkingsbevoegdheid na een overlijden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
22-05-2023

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van een pakket wetswijzigingen die het vermogen van minderjarigen beter moeten beschermen.

Nu geldt ook voor minderjarigen nog een termijn van 5 jaar waarbinnen de legitieme portie moet worden opgeëist. Een minderjarig kind is daarbij afhankelijk van het tijdig optreden door de wettelijke vertegenwoordiger. Daarbij kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen tussen het kind en de vertegenwoordiger.

Ouderlijk vruchtgenot

Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Weerwind vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken. Hij stelt daarom voor om het ouderlijk vruchtgenot uit de wet te schrappen. Daarvoor komt een regeling in de plaats. Die geeft de rechter de mogelijkheid om ouders toestemming te geven om het vermogen van het kind te gebruiken voor verzorging en opvoeding van het kind en het levensonderhoud van het gezin.

Boedelbeschrijving en automatisch beschermingsbewind

Andere voorstellen van de minister zijn uitbreiding van de mogelijkheid om ouders op te dragen een boedelbeschrijving te maken van het vermogen van hun kind, automatisch beschermingsbewind over het vermogen van minderjarige kinderen als het vermogen van de ouders onder beschermingsbewind komt en het mogelijk maken van het uitkeren van de som ineens op een BEM-rekening ten name van de minderjarige. De som ineens is een voorziening in de kosten van levensonderhoud van een kind van de erflater jonger dan 21 jaar die door de rechter kan worden opgelegd. Een BEM-rekening is een rekening waarover een ouder alleen kan beschikken met een machtiging van de kantonrechter.

Lees meer
15-05-2023

Voogdij regelen

De toekomst van uw kinderen is van groot belang. Soms loopt dat anders dan u hoopt en verwacht. Een kind onder de 18 jaar mag en kan juridisch niet voor zichzelf zorgen. Elke minderjarige moet onder gezag staan. U kunt dat helemaal zelf in de hand houden, ook na uw overlijden. Daarvoor is een notarieel vastgelegde voogdijregeling nodig.

Gezag houdt in dat er één, maar meestal twee personen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind. In de meeste gevallen berust dit gezag bij de ouders. Dit "ouderlijk gezag" hebben de ouders in bijna alle gevallen samen tijdens hun huwelijk of samenwoning. Na scheiding geldt dat tegenwoordig meestal ook. Dit staat bekend onder de naam "co-ouderschap".

Wat nu als de ouders er niet meer zijn? Dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen. De rechter luistert daarbij naar de familie van de kinderen en naar de kinderen zelf als deze ouder dan 12 jaar zijn. Verder krijgt de rechter advies van instanties voor jeugdzorg/kinderbescherming. Op basis van alle informatie die daaruit komt neemt de rechter een beslissing en wordt iemand als voogd over uw kinderen aangewezen.

In eigen hand houden

Dat betekent dus dat u niet zeker weet wie na overlijden van u en uw partner de verantwoordelijkheid voor uw kinderen gaat krijgen. Wie gaat erop letten dat ze op tijd naar bed gaan, gezond eten, naar school gaan, met geld leren omgaan enzovoort? Kortom, wie neemt in dat geval de zorg voor uw kinderen over?

In Nederland vinden we het belangrijk dat dit goed geregeld is. Zo belangrijk zelfs, dat de mogelijkheid bestaat om zelf te bepalen wie de zorg voor uw kinderen krijgt na uw overlijden. Dat is trouwens helemaal niet ingewikkeld. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is bij ons een voogd van uw eigen keuze voor uw kinderen aan te wijzen en te laten vastleggen. Dat kan door een testament te maken. Het voordeel daarvan is dat u daarin ook andere dingen voor na overlijden kunt vastleggen. Maar de voogd kan ook worden aangewezen in een akte die alleen maar over de voogdij gaat.

Degene die u als voogd wilt aanwijzen hoeft op dat moment niets te doen. Hij of zij hoeft geen handtekening te zetten en geen toestemming te geven. De beoogde voogd hoeft strikt genomen zelfs helemaal niets van de voogdbenoeming te weten! Hoewel het natuurlijk wel verstandig is om vooraf aan de door u gewenste voogd te vragen of hij/zij dat wel wil en kan.

Met zo'n voogdbenoeming kunt u eventueel ook een aantal persoonlijke wensen laten vastleggen. Bijvoorbeeld of u vindt dat uw kinderen bij elkaar moeten blijven. Of dat iemand anders dan de voogd verantwoordelijk wordt voor de financiën van uw kinderen. Daarnaast is het mogelijk om niet één, maar twee personen als voogd aan te wijzen.

Uw kinderen zijn belangrijk genoeg om de voogdij te regelen. Voor u is het daarbij goed om alle informatie te hebben over wat kan en wat niet kan. Wij weten er gelukkig alles van. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons