Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

25-10-2021

Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheiding problemen kunnen ontstaan qua aftrekbaarheid van hypotheekrente. Sommige echtparen trouwen eerst in gemeenschap van goederen en sluiten later – tijdens huwelijk – huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is er een scheiding tussen bezit en schuld van beide echtgenoten. De casus voor het Gerechtshof ging over de aankoop van omvangrijk onroerend goed, dat vanwege mogelijke claims voor de man het pand op naam van de vrouw aan te kopen. De koopsom wordt betaald uit een hypothecaire lening op beider naam. U voelt het al aan, na enige tijd werd de echtscheiding uitgesproken, waarbij werd afgesproken dat de vrouw tot de verkoop van het onroerend goed in het pand mocht blijven wonen. De man betaalde haar maandelijks een bedrag, voor de helft alimentatie en de andere helft als vergoeding hypotheekrente (voor de helft van de lening).
De vrouw trok vervolgens alle door haar betaalde hypotheekrente af via haar aangifte IB. De belastinginspecteur was het hier niet mee eens en stelde dat het door de man betaalde deel van de rente niet bij de vrouw aftrekbaar zou zijn. Het Gerechtshof bleek het eens te zijn met de inspecteur. Het addertje onder het gras bleek hier te zijn dat de rente door de vrouw niet was betaald vanuit de alimentatie maar vanuit de vergoeding die de man haar – uit hoofde van een verplichting wegens moraal en fatsoen – betaald had.
Uit dit voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is om u vooraf te laten informeren wanneer hypotheekrente wel/niet aftrekbaar is, zeker als er sprake is van huwelijkse voorwaarden en echtscheiding.

Wij zijn specialist op het gebied van huwelijksvoorwaarden, hypotheken en eigendom van vastgoed. Laat u daarom zowel voor als tijdens een scheiding informeren over de juridische en fiscale gevolgen daarvan.

Lees meer
25-10-2021

Onbeheerde nalatenschappen vervallen uiteindelijk aan de Staat

Als iemand overlijdt komt het soms voor dat er niemand bekend is die de uitvaart wil verzorgen of de afwikkeling van de nalatenschap op zich wil nemen. Dit kan komen omdat er geen erfgenamen (lijken) te zijn of omdat de erfgenamen de nalatenschap niet willen aanvaarden. Wat gebeurt er dan in zo’n situatie?

Meestal is het zo dat in een dergelijk geval de politie, de uitvaartondernemer of een persoon zich bij de gemeente meldt. In de eerste plaats wordt in de Wet op de lijkbezorging (Wlb) bepaald dat de gemeente waar de persoon is overleden de opdrachtgever is voor de uitvaart en deze ook voor haar rekening neemt, dit ongeacht de vraag of de nalatenschap negatief (alleen maar schulden blijven over) of positief (na betaling van alle schulden blijft er een positief saldo er over) is. De kosten van uitvaart kunnen door de gemeente wel worden verhaald op de nalatenschap en/of op erfgenamen.
De gemeente zal vervolgens gaan zoeken naar de erfgenamen en wat de bezittingen of schulden zijn. Daarvoor zijn er in deze zoektocht wel wat wegen te bewandelen.

In de landelijke basisregistratie personen wordt gezocht naar erfgenamen (partner, kinderen, ouders, broers of zussen, enzovoorts). Ook zal de gemeente nazien in het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft gemaakt. De gemeente neemt dan contact op met de notaris waar het testament is opgesteld. Als uit het testament blijkt wie de erfgenamen zijn worden deze in beginsel benaderd door de gemeente.
De woning van de overledene kan ook door de gemeente worden bezocht om te zoeken naar laatste wensen of financiële gegevens voor verhaalsmogelijkheden. Ook bij het kadaster kan worden nagegaan of er onroerende zaken op naam staan van de overledene. En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden zoals het nagaan van gegevens bij de Kamer van Koophandel, het RDW, het Verbond van Verzekeraars, enzovoorts. In een dergelijke nalatenschap hoeven zich dus niet alleen schulden te bevinden. Er kan dus ook sprake zijn van bezittingen zoals bijvoorbeeld spaargeld of een woning.

De gemeente gaat ook na via het boedelregister bij de betreffende rechtbank (die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene) of erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen of (beneficiair) aanvaard.

Rijksvastgoedbedrijf

In principe doet de gemeente dus een eerste verkenning naar de erfgenamen en kan de haar bekende erfgenamen dan benaderen. De gemeente kan echter ook na deze eerste verkenning de nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf die de afwikkeling dan eventueel van de gemeente over neemt. Overigens neemt het Rijksvastgoedbedrijf de afwikkeling alleen op zich als de baten in verhouding staan tot de kosten van het uitzoeken van de nalatenschap en het achterhalen van de mogelijke erfgenamen.

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt verder of het de nalatenschap kan afwikkelen, met als doel om gelden en goederen uit de onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk ten gunste van traceerbare erfgenamen te laten komen. Als het Rijksvastgoedbedrijf een of meerdere erfgenamen heeft gevonden dan worden die erfgenamen geadviseerd naar een notaris te gaan. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt het dossier dan over aan de eerste notaris die zich meldt op verzoek van een erfgenaam en stopt dan met de werkzaamheden. Aan erfgenamen die niet reageren, stuurt het Rijksvastgoedbedrijf een brief dat het een vereffenaar laat benoemen om de nalaten­schap af te handelen. Dat is in de regel ook een notaris. Zijn de erfgenamen onvindbaar, dan wordt het Rijksvastgoedbedrijf zelf de vereffenaar.

De Staat is erfgenaam

Als er voor een nalatenschap uiteindelijk toch geen erfgenamen tot in de 6e graad (kort gezegd overgrootouders en afstammelingen daarvan) te vinden zijn, of als er 20 jaar lang geen aanspraak is gemaakt op de erfenis, dan vervalt de erfenis aan de Staat.
Dit laatste gebeurt ook als ondanks uitgebreid onderzoek onduidelijk is of er erfgenamen zijn. De te gelde gemaakte goederen en (spaar)gelden worden na betaling van de kosten en schulden gestort in de consignatiekas en na 20 jaar vervallen deze gelden aan de Staat. Het ministerie van Financiën wordt verzocht om het geld te mogen storten in de consignatiekas. Van de storting vindt publicatie plaats op internet en in de Staatscourant. Een erfgenaam die zich meldt met een officiële notariële verklaring van erfrecht kan dit bedrag nog 20 jaar lang opeisen.

Heeft u vragen over afwikkeling van uw eigen of een andere nalatenschap? Neemt u dan contact op met de notaris, wij adviseren u graag.

Lees meer
18-10-2021

Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar

(Bron KNB) Wat zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van een kleine Vereniging van Eigenaars? Wie is aansprakelijk voor schade en hinder en welke kosten komen voor wiens rekening? Antwoorden hierop staan in het nieuwe modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s.

Het modelreglement is bedoeld voor splitsingen bestaande uit 2 tot 5 appartementsrechten. Bij het opstellen van het modelreglement is gekozen aan te sluiten bij de tekst van modelreglement voor VvE’s uit 2017. Het modelreglement voor kleine VvE’s is eenvoudiger van opzet. Artikelen die niet per se in het reglement hoefden te worden opgenomen, zijn weggelaten.

In kaart brengen

Kleine VvE’s ondervinden bij hun functioneren vaak de nodige problemen door wet- en regelgeving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) opdracht gegeven deze problemen in kaart te brengen. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zit in deze werkgroep. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Kleine VvE’s’. Een van de aanbevelingen uit dit rapport was om zoveel mogelijk dezelfde regelgeving te laten gelden voor kleine VvE’s als voor grotere VvE’s en om deze regelgeving neer te leggen in een ‘Modelreglement Kleine Vereniging van Eigenaars’. Ook heeft de werkgroep een toelichting op het modelreglement geschreven.

Wilt u meer weten over splitsing van appartementsrechten? Klik hier of bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
18-10-2021

Levenstestament kan niet eenvoudig terzijde worden geschoven

Soms neemt iemand via een levenstestament maatregelen om te voorkomen dat hij of zij onder curatele word gesteld, of een beschermingsbewind dan wel mentorschap wordt ingesteld en dat zoiets ook niet kan gebeuren als hij of zij wilsonbekwaam wordt.

Onlangs speelde een zaak voor het gerechtshof waarin de kantonrechter wel een meerderjarigenbewind als een mentorschap heeft uitgesproken, uit te voeren door een professional. De kantonrechter had twijfels bij de wilsbekwaamheid van degene die het levenstestament had laten opmaken. Het gerechtshof ging daar in hoger beroep niet in mee.
Ook als er gronden voor meerderjarigenbewind en mentorschap aanwezig zijn, blijft de vraag of dergelijke maatregelen nodig zijn met het ook op een bestaand levenstestament. Het hof gaat er van uit dat de notaris die het levenstestament heeft opgesteld, zich op de voorgeschreven manier heeft vergewist van de wilsbekwaamheid van zijn cliënt. Als daarnaast de mentor stelt dat betrokkene prima in staat is om zijn wil kenbaar te maken en het hof dit zelf ook kan waarnemen, is er geen enkele reden om een levenstestament ongeldig te verklaren wegens wilsonbekwaamheid.

Voor het hof is ook nog artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van belang. Nederland heeft de verplichting om beschikkingen te respecteren die iemand treft met het oog op mogelijke handelingsonbekwaamheid in de toekomst. Als iemand met het levenstestament als doel heeft bewind, mentorschap en curatele te voorkomen, zou dat doel ernstig worden belemmerd door zonder voldoende gronden anderen tot bewindvoerder of mentor te benoemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een levenstestament u biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons