Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

08-08-2022

Duidelijke situatietekening van belang bij overdracht onroerende zaken

Bij de verkoop van percelen grond blijken na de koop geschillen tussen koper en verkoper te ontstaan over de exacte ligging van de grens van de percelen. Dat komt onder meer voor als de in de leveringsakte genoemde oppervlakten niet in overeenstemming zijn met de situatietekening die aan de akte is gehecht. Om daar op een goede manier uit te komen, is de bedoeling van koper en verkoper naar objectieve maatstaven vast te stellen.

Het gaat bij de uitleg van objectieve maatstaven om de tegen de achtergrond van de inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de percelen die worden overgedragen. Voor de rechtbank Gelderland diende een zaak waarin de situatietekening aan de akte is gehecht en ook in de openbare registers is ingeschreven. Daarmee zijn zowel de akte als de situatietekening voor derden kenbaar. In dit geval was in de leveringsakte de oppervlaktemaat omschreven en de situatietekening aangehecht. Beide zijn niet absoluut of als doorslaggevend geformuleerd. De oppervlakte is omschreven als “in totaal ongeveer 1,6 ha groot is of zo veel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken”. De situatietekening bevat volgens de leveringsakte een schetsmatige weergave met arceringen.

De situatietekening en de arceringen blijken echter weergegeven als een gedetailleerde kaart op schaal waarop de bestaande kadastrale grenzen, de bebouwing en de wegen exact en in hun onderlinge verhoudingen zijn ingetekend en waarop de over te dragen perceeldelen nauwkeurig zijn aangegeven.

De rechter beschouwt de tekening als een duidelijke aanwijzing dat partijen bedoelden om de percelen aldus te leveren.

Wilt u meer weten over grensbepaling in leveringsakten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
08-08-2022

Executeur voor nalatenschap stress- of erebaan?

Wie in een testament is benoemd tot executeur kan dat zien als een mooi gebaar van de overledene, maar ook als een berg waar je tegenop ziet. Bij de afwikkeling van een erfenis komen emoties kijken. Het kan ook uitermate complex zijn. Soms bevat de benoeming een clausule dat u iemand mag toevoegen of dat u uw taken aan niemand anders mag overdragen. Als u afziet van uw benoeming, zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Als u al van tevoren weet dat u als executeur in iemands testament wordt genoemd, kunt u met die persoon praten over eventuele bezwaren die u daartegen hebt. Het testament kan dan nog aangepast worden. De meeste testamenten bevatten alternatieve mogelijkheden.

Zo kan een erflater – degene op wie het testament van toepassing is – meerdere executeurs benoemen, zodat u met meerdere personen die taak kan volbrengen. U houdt dan desondanks de mogelijkheid om uw benoeming niet te aanvaarden.

Soms bevat een testament ook een bepaling dat ingeval de benoemde executeur zijn of haar taak niet kan volbrengen, de kantonrechter een executeur benoemt. Dat zal normaal gesproken een professionele executeur zijn, die ook betaald moet worden. Ook als de bepaling niet in het testament straat, kan de kantonrechter een professionele executeur benoemen.

Hulp van de boedelnotaris

Als u besluit om uw benoeming te accepteren, kunt u ook een boedelnotaris benoemen. Die kan u helpen bij het afwikkelen van de erfenis of taken uit te voeren. De kosten van de boedelnotaris komen ten laste van de nalatenschap. Als u andere adviseurs inschakelt, loopt u het risico dat de kosten hiervan niet ten laste van de nalatenschap mogen worden gebracht.

Wilt u meer weten over het accepteren of weigeren van uw benoeming tot executeur of over de taken die er bij hoeren? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
01-08-2022

Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023

De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, die tot 1 september zou

gelden, is door het ministerie van Financiën verlengd tot 1 januari 2023.

Achterstand bij KVK

De tijdelijke regeling voor het UBO-register (ultimate beneficial owners) werd ingesteld vanwege de grote piek in opgaven voor het register en de benodigde verwerkingstijd bij de Kamer van Koophandel (KVK) als gevolg daarvan. De deadline voor opgaven was eind maart van dit jaar en de verwachting was dat de piek in registraties voor september wel zou zijn weggewerkt.

Minister Kaag van Financiën informeerde de Tweede Kamer daarover in een Kamerbrief half april jl. "In het geval dat een juridische entiteit de opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven", aldus Kaag. "Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand an de bevestigingsmail van de KVK."

Werkvoorraad wegwerken

Inmiddels is de inschatting dat, hoewel opgaven die voor de deadline zijn gedaan grotendeels in september zijn verwerkt, het langer kan duren voordat de volledige werkvoorraad is afgehandeld. Dat komt onder meer omdat ook in de weken na de deadline nog een groot aantal opgaven is ontvangen.

Mede om te waarborgen dat nieuwe dienstverlening doorgang kan vinden (ook voor juridische entiteiten die pas na de deadline opgave hebben gedaan), is besloten de termijn van de tijdelijke regeling te verlengen tot 1 januari 2023. Om duidelijkheid te bieden is bewust gekozen voor een ruimere termijn dan naar verwachting nodig zal zijn, aldus het ministerie.

Het UBO-register is in de hele Europese Unie ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Recent bleek een flink deel van de grootste Nederlandse familiebedrijven nog niet te vinden in het register.

(Bron: Accountant.nl, 28 juli 2022)

Lees meer
01-08-2022

Levenstestament regelt uw persoonlijke, financiële en medische belangen

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren en hoe dat moet worden afgewikkeld. In een levenstestament legt u juist vast wat er moet gebeuren als u nog wel leeft, maar niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Daarmee voorkomt u dat de kantonrechter gaat bepalen wie bevoegd is om namens u te handelen. Dat zou dan iemand kunnen zijn waaraan u dat niet zou toevertrouwen.

Aan de basis van het principe van levenstestamenten staat nauw overleg tussen notarissen, rechters, artsen en banken. Hun inbreng is verwerkt in de documenten die notarissen als basis voor het maatwerk voor u hanteren. In het levenstestament legt u uw wensen op persoonlijk, financieel en medisch gebied vast voor de situatie dat u ooit niet meer in staat zou zijn om deze wensen zelf uit te drukken. Dank daarbij aan wensen over uw vermogen, eventuele schenkingen en eventuele medische wensen.

Meestal bevat een levenstestament een volmacht voor uw financiële belangen en een volmacht voor uw persoonlijke en medische belangen. In het levenstestament bepaalt u wie namens u kan handelen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. Vaak is dat een partner of een of meer kinderen, maar u kunt daar ook derden voor aanwijzen. U regelt daarin ook de bevoegdheden van de gemachtigde, bijvoorbeeld het beheren van bankrekeningen, het regelen van belastingzaken, onder welke voorwaarden uw woning verkocht mag worden of schenkingen en giften mogen worden gedaan.

Uw levenstestament wordt – net als uw testament - geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Daartoe bevoegde personen mogen het levenstestament inzien en ervoor zorgen dat uitvoering wordt gegeven aan uw wensen.

Medische volmacht

Het levenstestament biedt de mogelijkheid er medische wilsverklaringen aan te hechten. Daarin kunt u vastleggen over onder meer het al dan niet doorbehandelen in bepaalde situaties, het al dan niet toepassen van euthanasie,

Het is wel belangrijk dat u het medische uittreksel van het levenstestament aan uw huisarts geeft. Dat is het gedeelte van het levenstestament waarin de medische volmacht en de medische verklaring(en))zijn vastgelegd. De huisarts kan deze toevoegen aan uw medisch dossier. Het verdient aanbeveling om elk jaar bij de huisarts langs te gaan om de medische volmacht te bespreken en opnieuw te bekrachtigen. Met een verouderde volmacht kan de huisarts niet zonder meer besluiten om bepaalde handelingen al dan niet uit te voeren. Dat risico is niet helemaal weg als u wel recent nog de volmacht bij de huisarts heeft bekrachtigd, die blijft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid houden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament? Bel ons voor een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons