Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

05-04-2021

Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden

Vanaf 1 juli 2021 gaan nieuwe regels gelden over tegenstrijdige belangen van bestuurders in stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Bij sommige organisaties zijn deze voorschriften al in de staturen opgenomen, de overige moeten uiterlijk per 1 juli 2026 aan deze regels voldoen. Als een bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een tegenstrijdig belang heeft, mag hij of zij niet deelnemen aan een besluitvorming binnen bestuur of raad van commissarissen. Wij adviseren de nieuwe regels bij een eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen.

Naast de tegenstrijdig belang regeling worden ook de aansprakelijkheidsregels aangescherpt. Echter, het wettelijk bewijsvermoeden van onbehoorlijk bestuur geldt vanaf 1 juli alleen voor stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting moeten betalen en voor organisaties die een financiële verantwoording moeten opstellen, gelijkwaardig aan een jaarrekening.

De statuten moeten in de nieuwe situatie een regeling bevatten voor situaties van belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Denk onder meer aan onverwacht defungeren, ontslag of langdurige ziekte, waardoor er geen overblijvende leden van bestuur of raad van commissarissen meer zijn. Voor deze situaties moet bij de eerstvolgende statutenwijziging een voorziening worden opgenomen, net zoals nu bij NV’s en BV’s al is geregeld.

De statuten moeten onder de nieuwe regels ook bepalingen bevatten ter voorkoming dat een bestuurder (of commissaris) meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders (of commissarissen) samen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor bestuur en toezicht? Bel ons voor het maken van een afspraak


Lees meer
05-04-2021

Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB

Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerken in gevaar brengen.
Kerkgebouwen in de verkoop, herbestemmen of multifunctioneel maken. In de media is er de afgelopen tijd veelvuldig aandacht aan besteed. De fiscus gaat bij de vaststelling voor de kerkenvrijstelling uit van een toerekening naar evenredigheid van het gebruik van elke afzonderlijke ruimte. Die toerekening is bepalend of aan de grens van 70% van de kerkenvrijstelling wordt voldaan.

Als de grote kerkzaal naast de zondagse diensten ook – op andere dagen – gemengd gebruikt wordt, moet deze ook voor het gedifferentieerde gebruik in aanmerking worden genomen. Het maakt ook niet uit dat de kerkzaal voor 80 tot 90% gebruikt wordt voor de openbare eredienst, het gebruik als geheel wordt meegenomen in de beoordeling van de 70%-grens

Wilt u meer weten over de regels voor kerkenvrijstelling voor de OZB? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Lees meer
29-03-2021

Investeerders kochten extra veel woningen op vanwege overdrachtsbelasting

(Bron: KNB) De verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 januari zorgde er volgens het Kadaster voor dat particuliere investeerders december vorig jaar extra veel woningen verkregen. Bij kopers onder de 35 jaar, die vanaf 1 januari onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, was een tegenovergestelde trend te zien: zij stelden hun woningoverdracht juist uit tot begin dit jaar.

Particuliere investeerders betalen sinds 1 januari 8 procent overdrachtsbelasting. Dat was 2 procent. Veel van hen sloegen in de laatste maanden van 2020 nog hun slag door woningen eerder te kopen om zo nog te profiteren van het oude tarief. Daarmee stijgt ook hun aandeel in het aantal gekochte woningen in heel Nederland. In de 4 grote gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - kochten zij de afgelopen 10 jaar 25 procent van de verkochte woningen. In heel Nederland is dat ruim 15 procent. In het laatste kwartaal van 2020 kochten zij 40 procent van de verkochte woningen in de grote steden. In heel Nederland was dit 30 procent.

Jonge kopers

Kopers onder de 35 jaar stelden hun woningoverdracht juist uit tot na de jaarwisseling om geen overdrachtsbelasting te hoeven betalen. In januari 2021 zijn 2 keer zo veel woningtransacties te zien als in januari 2020.

Hogere woningprijs

De particuliere investeerders en jonge kopers kunnen elkaar in de weg zitten. Toch blijkt uit eerder onderzoek van het Kadaster dat dit lang niet altijd het geval is. Wel leiden de vele aankopen door investeerders tot een hogere gemiddelde woningprijs.

1 april

Op 1 april verandert er wederom iets aan de overdrachtsbelasting. De vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt vanaf dan alleen voor woningen die niet duurder zijn dan 400.000 euro. De leeftijdsgrens – jonger dan 35 jaar – blijft hetzelfde.

Lees meer
29-03-2021

Doorgaand bedrijf mag crediteur eerder betalen dan fiscus

Bestuurders van ondernemingen mogen zelf weten de volgorde bepalen waarin zijn schuldeisers betalen. Een voorbeeld daarvan speelde onlangs voor de rechtbank Gelderland. Bij ontbinding van een vennootschap was er nog een fors bedrag aan loon- en omzetbelasting niet betaald aan de fiscus. Omdat de onderneming wek de crediteuren had betaald en een rekening-courantschuld had afgelost, vond de fiscus dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur.

De rechter ging daarin niet mee. Reden daarvan was dat de bestuurder van de onderneming de betalingsonmacht tijdig had gemeld. Dat gegeven betekent dat in dit geval de fiscus als eisende partij aantonen dat het bestuur het bedrijf onbehoorlijk heeft bestuurd. Het vermeende onbehoorlijk bestuur moet er dan ook nog de oorzaak van blijken te zijn dat de belastingschulden onbetaald bleven.
De rechter stelt dat een bestuurder vrij is om zelf af te wegen welke schuldeiser als eerste betaald worden. Dat belastingschulden geen voorrang krijgen wordt pas onbehoorlijk bestuur als geen redelijk denkend bestuurder dat zou doen. Soms echter is de keuzevrijheid van een bestuurder om bepaalde schuldeisers al dan niet bij voorrang te betalen beperkter. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de vennootschap besluit de onderneming te beëindigen en nauwelijks meer liquide middelen heeft. Zolang de fiscus er niet in slaagt aan te tonen dat een dergelijk besluit is genomen voordat de betalingen zijn verricht, accepteert de rechter geen aansprakelijkstelling.

Wilt u meer weten over de positie en aansprakelijkheid van bestuurders van een onderneming? Bel ons voor een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons