Nieuws

10-05-2021

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld, heeft u er een hele dobber aan om dat wel voor elkaar te krijgen.
Het helpt u zelfs niet als de relatie met uw ex-partner al een aanzienlijk aantal jaren is beëindigd, of als u geen mede-eigenaar van de woning bent, dat uw ex-partner al die tijd al de hypothecaire lasten voor zijn of haar rekening neemt, of dat u geen enkele band meer met uw ex-partner wilt.

Wat u moet kunnen overleggen u te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn de financiële gegevens van uw ex-partner. Daaruit moet dan moet blijken dat hij of zij zelf de hypothecaire lasten kan dragen en de tenaamstelling op alleen zijn naam verantwoord is.

Wilt u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid bij het afsluiten van een hypothecaire lening? Bel ons voor een afspraak.

Lees meer
10-05-2021

Notariaat informeert klanten over wilsbekwaamheidsonderzoek

(Bron KNB) Het wilsbekwaamheidsonderzoek. Het is niet voor iedereen altijd duidelijk waarom de notaris dit doet. Hij is toch geen arts? Om het onderzoek naar de wilsbekwaamheid door notarissen toe te lichten heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 2 consumentenfolders gemaakt: 1 voor bij het maken van een testament en 1 voor bij het maken van het levenstestament.

Wilsbekwaamheidsonderzoek door de notaris is nodig omdat een (levens)testament van iemand die niet wilsbekwaam is, niet geldig is. De notaris zal daarom altijd vragen wat de klant wil regelen in een (levens)testament en waarom. Het is belangrijk dat diegene dit in eigen woorden kan vertellen. Is het snel duidelijk dat er geen enkele reden is om aan de wilsbekwaamheid te twijfelen, dan merkt de klant van dat onderzoek waarschijnlijk niets.

Soms is er wel aanleiding om meer aandacht te besteden aan het onderzoek. Hoe dat verder zit, is te lezen in de folders over het onderzoek door de notaris bij testament en levenstestament. Ook wordt dit uitgelegd in een filmpje.

Lees meer
03-05-2021

Proces aan- en verkoop huis moet transparanter

Het proces rondom de aankoop en verkoop van woningen moet transparanter. Dat stelt minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de gehanteerde biedingsmethoden bij woningverkopen zowel voor- als achteraf niet altijd duidelijk. Dat maakt het mogelijk dat in sommige gevallen niet het belang van de koper of verkoper wordt gediend, maar het belang van de makelaar zelf. Ollongren maakt zich hier zorgen over en gaat de komende tijd gesprekken voeren met de brancheorganisaties.

Het is niet altijd duidelijk welke methode wordt gehanteerd en welke “spelregels” er gelden. In sommige gevallen wordt er tussentijds informatie gedeeld over gesloten biedingen of worden niet alle ontvangen biedingen doorgegeven aan de verkoper. Dit is in strijd met de erecode van makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro waarbij de overgrote meerderheid van de makelaars op de koopwoningmarkt is aangesloten.

De minister wil dat makelaars voortaan duidelijk zijn richting kopers en verkopers over de spelregels van het biedingsproces en voor- én achteraf openheid geven over de naleving daarvan. Verkopers dienen inzicht te krijgen in alle biedingen die zijn ontvangen, maar ook kopers moeten inzicht kunnen krijgen in het verloop van het biedingsproces als zij een bod hebben gedaan op een huis. Daarnaast moeten alle woningzoekenden toegang krijgen tot dezelfde informatie over beschikbare woningen. Nu zijn makelaars eerder op de hoogte van het nieuwe aanbod, waardoor enkel de potentiele kopers die door deze makelaars worden geholpen, de mogelijkheid krijgen om dat huis te bezichtigen en een te bod doen.

Ook bij de verkoop van nieuwbouwwoningen moet het proces transparanter. In tegenstelling tot bestaande bouw wordt hierbij niet besloten wie de woning mag kopen via een biedproces, maar wordt er geloot. Loten is een eerlijke manier om te bepalen naar wie de woning gaat. Maar ook hier blijkt uit signalen dat projectontwikkelaars niet altijd transparant zijn over de gevolgde lotingsprocedure. Nieuwbouwwoningen worden soms gegund aan mensen uit het eigen netwerk waardoor andere geïnteresseerden geen eerlijke kans maken. Ook worden woningen soms toegekend op basis van de vermogenssituatie van de kopers. Om het lotingsproces transparanter te maken, dient de inrichting van de procedure op voorhand duidelijk te zijn en dient de loting plaats te vinden in de aanwezigheid van een notaris.

Vervolgstappen

De komende tijd gaat de minister met de betrokken partijen en brancheorganisaties in gesprek om te bepalen welke stappen er gezet moeten worden om de markt transparanter te maken. Zo kan digitalisering van het biedingsproces in een open of gesloten vorm helpen om meer transparantie te organiseren. Ook wordt er gekeken naar de initiatieven die al genomen worden door de brancheorganisaties. NVM-Makelaars kunnen nu al gebruik maken van systemen als Move en NVM Online Bieden om processen en biedingen vast te leggen. Binnenkort start de NVM ook een pilot met digitale verkoop op inschrijving via Realbid. Maar ook zonder deze digitale middelen kan transparantie gegeven worden. Zo heeft de VBO aangegeven potentiële kopers inzicht te willen geven in het biedingsproces door achteraf informatie te delen. Op die manier kunnen bieders in de toekomst achterhalen wat er uiteindelijk met een huis is gebeurd waarop zij een bod hebben gedaan.

Daarnaast kunnen ook verkopers aan makelaars vragen stellen over hun werkwijze en het bieden van transparantie. Met Vereniging Eigen Huis wordt er momenteel gewerkt aan een aantal vragen die verkopers kunnen stellen aan hun verkoopmakelaar en hoe verkopers daarover te informeren. Dit in de hoop dat wanneer meer verkopers deze vragen stellen, meer makelaars aangemoedigd worden om hun biedingsproces transparant in te richten.

Melden van misstanden

De minister roept kopers en verkopers die met misstanden te maken krijgen, op om hiervan melding te doen of een klacht in te dienen. Dat kan bij de verschillende brancheorganisaties die hiervoor klachtenprocedures hebben ingericht. Daarnaast heeft ook Vereniging Eigen Huis sinds eind maart een meldpunt geopend voor oneerlijke biedingspraktijken waar kopers en verkopers anoniem melding kunnen doen. Van brancheorganisaties wordt verwacht dat zij de meldingen en klachten die zij ontvangen serieus nemen, hun leden daarop aanspreken en passende maatregelen treffen om dergelijke praktijken tegen te gaan.

Lees meer
03-05-2021

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk maken vermogensverschuiving mogelijk

In gemeenschap van goederen trouwen en later toch nog huwelijkse voorwaarden maken is geen uitzonderlijk verschijnsel. Dat gebeurt vrij regelmatig in de notarispraktijk. Soms echter ziet de fiscus er wel een schenking is waarover schenkingsbelasting zou moeten worden betaald. Die krijgt niet altijd voet aan de grond, zo bleek onlangs bij de rechter.

Als een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar enkele jaren later besluit in huwelijkse voorwaarden alsnog vast te leggen dat de ene partner 90% van de schulden en bezittingen krijgt en de ander slechts 10%, is het voorstelbaar dat de fiscus die “schenking” wil belasten als de minst bezittende partner binnen 180 dagen overlijdt.
Uit eerdere rechtspraak, onder meer door de Hoge Raad blijkt echter dat pas bij een voltooide vermogensverschuiving sprake kan zijn van een schenking. Bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden doet die voltooiing zich nog niet voor.

Een andere mogelijkheid voor de belastingdienst is zijn eis te baseren op het verblijvingsbeding, maar dat kan alleen werken als een verblijvingsbeding in de huwelijkse voorwaarden afhankelijk is van het overlijden van de eerststervende echtgenoot. In de betreffende zaak voor de rechtbank was de vermogensverdeling in de huwelijkse voorwaarden echter niet gekoppeld aan het overlijden.

Tot slot zou de fiscus ook nog kwade trouw – ‘fraus legis’ – kunnen aanvoeren. Dat snijdt geen hout omdat belasting besparen is toegestaan en dat bovendien de meestbezittende partner eerst kan overlijden, in welk geval de minst bezittende op de blaren had moeten zitten..

Of de uitspraak van de rechter stand houdt, moet nog blijken. Het Hof gaat zich in hoger beroep nog een keer over deze zaak buigen. De vraag is of die anders zal besluiten. Als de wetgever het anders wil, dan moet zij het schenkingsaspect bij deze zogenaamde breukdelengemeenschap voor eens en altijd wettelijk vastleggen.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk? Bel ons voor het maken van een

Lees meer
26-04-2021

Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat

(Bron: KNB) Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een recordaantal akten gepasseerd. In totaal passeerden zij ruim 490.000 akten, 50.000 akten meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,4 procent. Het overgrote deel daarvan betreft overdrachten van onroerend goed en hypotheken: deze zijn respectievelijk 12.000 en 22.000 keer vaker gepasseerd.

Aanleiding voor deze topdrukte zijn de gewijzigde tarieven voor de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 én per 1 april 2021. Tot 1 januari leverde de eerste wijziging vooral voordeel op voor beleggers, daarna voor starters op de woningmarkt. Starters betalen vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting over de aankoopsom van een woning. Dat was 2 procent. Per 1 april is die vrijstelling beperkt tot een woningwaarde van 400.000 euro.

Bv’s en samenlevingscontracten

Ook het aantal nieuw opgerichte bv’s en samenlevingscontracten steeg flink: respectievelijk ruim 21 en 40 procent. In absolute aantallen vormen die akten echter een veel kleiner aandeel van het totaal aantal akten. Het aantal nieuw opgerichte bv’s steeg met bijna 3.500 tot ongeveer 19.500, het aantal samenlevingscontracten met iets meer dan 4.000 tot bijna 14.000 akten. Het aantal testamenten dat werd geregistreerd bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is ongeveer hetzelfde als het eerste kwartaal vorig jaar (76.000).

'Teken vandaag voor morgen' slaat aan

Het aantal levenstestamenten nam met ruim 5 procent af, van ruim 43.000 in het eerste kwartaal van 2020 tot bijna 41.000 dit jaar. Vergeleken met de maand februari van dit jaar is het aantal levenstestamenten in maart echter sterk gestegen (21,7 procent), mede als gevolg van de reclamecampagne 'Teken vandaag voor morgen'.

Toekomstverwachting

De topdrukte in de vastgoedpraktijk lijkt echter over zijn hoogtepunt heen. Ruim een derde van het aantal respondenten dat meedeed aan het maandelijkse onderzoek van de KNB geeft aan dat het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk is afgenomen. Bij 40 procent is dat aantal gelijk gebleven en 22 procent gaf aan dat het aantal is toegenomen. In de familiepraktijk geeft 27 procent een toename aan. Ruim 10 procent noteert een daling en bij ruim 62 procent is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven. Het aantal nieuwe zaken in het ondernemingsrecht groeit bij ruim 35 procent van de respondenten, 19 procent ziet een afname en bij ruim 45 procent is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven.

Lees meer
26-04-2021

Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's, zoals veel stichtingen en goede doelen) zijn verplicht om vanaf dit jaar de publicatie van hun gegevens via een standaardformulier te verzorgen. Alleen kleine ANBI’s zijn uitgezonderd van de verplichting maar mogen het formulier wel gebruiken. Kleinere ANBI’s mogen het standaardformulier ook gebruiken, maar daar geldt geen verplichting voor.
U kunt de standaardformulieren downloaden vanaf de website van de Belastingdienst en vanaf websites van brancheorganisaties. Het erkenningspaspoort van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geldt ook als standaardformulier.

Naast het verplichte gebruik van het standaardformulier zijn voor grotere ANBI’s de liquidatiebepaling versoepeld en de integriteitseis aangescherpt. Overheidsinstanties hebben voortaan automatisch een ANBI-status.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die bij een ANBI-status horen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
19-04-2021

Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming

Als ondernemer bent u dag en nacht bezig met uw bedrijf, bezig met uw product of dienst. Ondernemen is ook vooruitzien, en dat niet alleen over uw product of dienst, maar ook over de continuïteit van uw bedrijf. Dat is niet alleen van belang in verband met mogelijk overlijden, maar ook met het niet meer kunnen functioneren vanwege een ongeval of ziekte. In een testament in combinatie met een levenstestament kunt u ook op deze vlakken vooruitziend ondernemer zijn. Tijdig zaken vastleggen over vermogensoverdracht is het devies.

Meestal wordt er pas nagedacht over nalatenschap als een ondernemer zijn of haar bedrijf gaat verkopen of overdragen. Dan moeten in korte tijd mogelijke keuzes voor testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen en nalatenschap tegen elkaar worden afgewogen. Zorgvuldigheid is onder tijdsdruk ver te zoeken en daarmee is de financiële toekomst zowel privé als zakelijk niet optimaal geregeld.

In de praktijk blijkt dat ondernemers rond hun zestigste een goedlopend bedrijf en een goed vermogen hebben opgebouwd. Terwijl testamenten en huwelijkse voorwaarden soms wel twintig tot veertig jaar oud zijn en op een heel andere situatie toegesneden. Bovendien zijn de fiscale regels nogal eens veranderd. Daar bovenop komt nog de vaak veranderde gezinssamenstelling. Het zijn stuk voor stuk argumenten om jaren daarvoor al na te denken over hoe het verder moet met de onderneming (verkoop/overdracht) en met de privé situatie: verdeling van vermogen, actualisering van testamenten, het opstellen van levenstestamenten, regelingen voor kinderen en kleinkinderen. Daarbij komt ook de vraag op uw bord of u wilt schenken (bij leven) of nalaten (verdeling pas na overlijden). Schenken bijvoorbeeld kan gunstiger voor u en voor de begunstigden uitpakken in verband met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en lage belastingtarieven. Dat scheelt uw erfgenamen een flink deel op de erfbelasting.

Bedrijfsoverdracht

Veel bedrijven zijn familiebedrijf. Bedrijfsoverdracht binnen de familie maakt het voorgaande extra complex. Nog een reden om vroeg te beginnen met nadenken en keuzes maken. Het gaat daarbij ook om het betrekken van de kinderen die niet de bedrijfsopvolger zijn.
Wat moet er gebeuren als u langdurig ziek wordt of zelfs wilsonbekwaam? Ook dat vraagt tijdige regeling en vastlegging van uw wensen en afspraken met betrokkenen.

Ons advies: Overweeg elke vijf jaar of de vastgelegde wensen en afspraken nog passen bij uw mogelijk veranderde situatie en toekomstplannen. Wilt u als ondernemer meer weten over bedrijfsoverdracht en nalatenschapsregelingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
19-04-2021

Vooruitbetaalde rente over periode na overlijden is aftrekbaar

De wet bepaalt dat bij een vooruitbetaling van hypotheekrente die overloopt in het volgende kalenderjaar mag worden afgetrokken in de aangifte van een intussen overleden belastingplichtige. De vraag is of dat ook geldt in situaties waarin er geen overloop is naar het volgende kalenderjaar. Daarover staat niets in de wet.

De Hoge Raad vindt het niet consistent dat bij kalenderoverschrijdende vooruitbetaling wel alle niet fiscaal afgetrokken rente alsnog in aanmerking komt voor aftrekt, maar dat die aftrekmogelijkheid er niet zouden zijn voor over één kalenderjaar vooruitbetaalde rente. In de praktijk betekent het echter dat er wel verschillen zijn in de toepassing van de aftrekmogelijkheden:

  1. Als de vooruitbetaalde rente betrekking heeft op de eerste zes maanden van het volgende kalenderjaar is die rente aftrekbaar in het jaar van betaling.
  2. Is de rente vooruitbetaald over een langereperiode dan zes maanden of bijvoorbeeld het hele volgende kalenderjaar, dan is die niet aftrekbaar in het jaar van vooruitbetaling, maar in het jaar waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.
  3. Als de belastingplichtige overlijdt in de periode waarin de rente voor een periode betaald is die langer is dat zes maanden van het eerstvolgende kalenderjaar, dan is de rente aftrekbaar in het jaar van overlijden

Wilt u meer weten over regelingen waarmee u belasting kunt besparen, bijvoorbeeld schenkingen en testamenten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons