Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

18-10-2021

Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar

(Bron KNB) Wat zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van een kleine Vereniging van Eigenaars? Wie is aansprakelijk voor schade en hinder en welke kosten komen voor wiens rekening? Antwoorden hierop staan in het nieuwe modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s.

Het modelreglement is bedoeld voor splitsingen bestaande uit 2 tot 5 appartementsrechten. Bij het opstellen van het modelreglement is gekozen aan te sluiten bij de tekst van modelreglement voor VvE’s uit 2017. Het modelreglement voor kleine VvE’s is eenvoudiger van opzet. Artikelen die niet per se in het reglement hoefden te worden opgenomen, zijn weggelaten.

In kaart brengen

Kleine VvE’s ondervinden bij hun functioneren vaak de nodige problemen door wet- en regelgeving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) opdracht gegeven deze problemen in kaart te brengen. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zit in deze werkgroep. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Kleine VvE’s’. Een van de aanbevelingen uit dit rapport was om zoveel mogelijk dezelfde regelgeving te laten gelden voor kleine VvE’s als voor grotere VvE’s en om deze regelgeving neer te leggen in een ‘Modelreglement Kleine Vereniging van Eigenaars’. Ook heeft de werkgroep een toelichting op het modelreglement geschreven.

Wilt u meer weten over splitsing van appartementsrechten? Klik hier of bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
18-10-2021

Levenstestament kan niet eenvoudig terzijde worden geschoven

Soms neemt iemand via een levenstestament maatregelen om te voorkomen dat hij of zij onder curatele word gesteld, of een beschermingsbewind dan wel mentorschap wordt ingesteld en dat zoiets ook niet kan gebeuren als hij of zij wilsonbekwaam wordt.

Onlangs speelde een zaak voor het gerechtshof waarin de kantonrechter wel een meerderjarigenbewind als een mentorschap heeft uitgesproken, uit te voeren door een professional. De kantonrechter had twijfels bij de wilsbekwaamheid van degene die het levenstestament had laten opmaken. Het gerechtshof ging daar in hoger beroep niet in mee.
Ook als er gronden voor meerderjarigenbewind en mentorschap aanwezig zijn, blijft de vraag of dergelijke maatregelen nodig zijn met het ook op een bestaand levenstestament. Het hof gaat er van uit dat de notaris die het levenstestament heeft opgesteld, zich op de voorgeschreven manier heeft vergewist van de wilsbekwaamheid van zijn cliënt. Als daarnaast de mentor stelt dat betrokkene prima in staat is om zijn wil kenbaar te maken en het hof dit zelf ook kan waarnemen, is er geen enkele reden om een levenstestament ongeldig te verklaren wegens wilsonbekwaamheid.

Voor het hof is ook nog artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van belang. Nederland heeft de verplichting om beschikkingen te respecteren die iemand treft met het oog op mogelijke handelingsonbekwaamheid in de toekomst. Als iemand met het levenstestament als doel heeft bewind, mentorschap en curatele te voorkomen, zou dat doel ernstig worden belemmerd door zonder voldoende gronden anderen tot bewindvoerder of mentor te benoemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een levenstestament u biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
11-10-2021

Misbruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting voorkomen

(Bron KNB) De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór de verkrijging. En er komt een vrijstellingsregeling voor bepaalde gevallen van terugkoop van een woning. Deze maatregelen staan in het wetsvoorstel Belastingplan 2022 dat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Om te voorkomen dat woningen gesplitst worden verkregen om op die manier onder de woningwaardegrens van € 400.000 te blijven, is in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) een antimisbruikbepaling opgenomen (artikel 9 lid 7 WBR). Deze bepaling wordt enerzijds aangescherpt en anderzijds versoepeld. Zo wordt toegevoegd dat deze bepaling ook van toepassing is als binnen een jaar na een verkrijging waarbij de startersvrijstelling is toegepast een zogenoemde aanhorigheid, zoals een garage of schuur, wordt verkregen. Hierbij moet de waarde van de verkrijgingen samen de woningwaardegrens overschrijden. Aan de ander kant is de antimisbruikbepaling straks niet meer van toepassing op verkrijgingen door onder meer personen die erven van iemand die de startersvrijstelling heeft toegepast. De wijziging van artikel 9 lid 7 WBR werkt door naar artikel 14 WBR, waar een nieuw lid 3 wordt ingevoegd.

Onvoorziene omstandigheden

Om de startersvrijstelling of het verlaagde tarief van 2 procent te mogen toepassen, moet worden voldaan aan het hoofdverblijfcriterium. De WBR biedt de mogelijkheid om hierbij rekening te houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná de verkrijging (artikel 15a lid 5 WBR), zoals overlijden of scheiding. Niet geregeld is dat hierbij rekening kan worden gehouden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen maar vóór de verkrijging. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dit te regelen in artikel 15a lid 5 nieuw WBR.

Terugkoop

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer eerder beloofd te onderzoeken of het mogelijk is om in bepaalde gevallen van terugkoop in verband met een verkoopregulerend beding af te zien van het hogere tarief van 8 procent. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt voorgesteld in de WBR een vrijstelling van overdrachtsbelasting op te nemen voor deze gevallen (artikel 15 lid onderdeel t WBR). Het gaat om gevallen waarin een woning wordt teruggekocht en verkregen van een natuurlijke persoon in verband met een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere verkrijging aan deze persoon is opgelegd. In deze situaties is het – onder bepaalde voorwaarden – niet wenselijk de verkrijging tegen 8 procent te belasten, ondanks dat de verkrijger (bijvoorbeeld een woningcorporatie) de woning niet als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Zes wetsvoorstellen

Het wetsvoorstel Belastingplan 2022 maakt deel uit van het Pakket Belastingplan 2022, dat dit jaar bestaat uit 6 wetsvoorstellen: Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen, Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.

Vervolg

De commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gaat de wetsvoorstellen nu schriftelijk behandelen, zodat deze half november plenair kunnen worden besproken. Hierna kan de Eerste Kamer ermee aan de slag.

Lees meer
11-10-2021

Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten

Hoe belangrijk het is om als ondernemer je administratie goed op orde te hebben, bleek weer uit een recente rechterlijke uitspraak. Daaruit blijkt – zoals ook al in eerdere uitspraken tot uiting gekomen – dat het stoppen als medevennoot in een vennootschap onder firma niet genoeg is om de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van een krediet te ontlopen.

Enkel de mededeling van een ex-vennoot aan de bank dat hij of zij niet meer bij de vennootschap onder firma betrokken is en wil zijn heft niet de aansprakelijkheid op. De bank kan dan in een later stadium nog steeds de hoofdsom met rente vorderen. Dat leidt niet tot een schending van de zorgplicht van de bank, ook niet als het krediet (met bijbehorende aansprakelijkheid) is gecontinueerd. Een krediet is ook niet een complex of ondoorzichtig product. Dat een ex-vennoot met de kennis van nu het krediet eerder zou hebben beëindigd maakt niet dat de bank onzorgvuldig is geweest.

Argumenten als het niet getekend hebben van algemene voorwaarden van de bank, de overeenkomst niet van paraaf voorzien hebben of verklaringen dat de akte vervalst zou zijn, helpen de ex-vennoot niet. De rechtbank maakt korte metten met zulke argumenten. Algemene voorwaarden hoef je niet te tekenen, paraferen van een overeenkomst is niet nodig en voor een vervalsing zal je argumenten moeten aanvoeren. Een onderhandse akte (zoals een kredietovereenkomst) levert dwingend bewijs op.

Bezwaar tegen de uitvoerbaarheid bij voorraad houdt ook geen stand. Een vonnis als dit is met waarborgen omkleed, zoals het toepassen van de beslagvrije voet, zodat er geen sprake is van buitenproportionele gevolgen voor de ex-vennoot en zijn gezin. Voor de ex-vennoot een hele zure beslissing.

Wilt u meer weten over doorlopende aansprakelijkheid als u als vennoot terugtreedt of wilt terugtreden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons