Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

24-01-2022

Aanslag overdrachtsbelasting na uittreden vof-vennoot

Als een van de vennoten uit een vennootschap onder firma (vof) uittreedt en die vof bezit onroerend goed, draagt de uittredende vennoot impliciet ook zijn of haar deel van / belang in het onroerend goed bezit over. Daarover moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Voor de Belastingdienst is de akte van verdeling voor de overdracht van het aandeel van de uittredende vennoot bepalend. Dat is de juridische eigendomsoverdracht. Op dat moment vindt ook de economische eigendomsoverdracht plaats, wat op grond van de wet een belastbaar feit oplevert.

Echter, als bij de verdeling geen rekening is gehouden met overdrachtsbelasting, is dat voor de inspecteur reden om een naheffingsaanslag op te leggen. De Wet op belastingen van rechtsverkeer is daarvoor de basis. Door het uittreden van een vennoot verkrijgen de overige vennoten de economische eigendom van de tot de onderneming behorende onroerende zaak. Het maakt dan niet uit of in de akte alleen is gesproken over het recht op levering, de belasting is verschuldigd op basis van de economische eigendomsovergang. Het uittreden heeft tot gevolg dat de uittreder zijn of haar belangen in de vof, en daarmee de belangen in de tot de onderneming behorende onroerende zaak, heeft overgedragen. Dat leidt er weer toe dat naast het gebruiksrecht ook het risico op waardeverandering van de onroerende zaak is overgegaan.

Wilt u meer weten over de gevolgen van uittreden van vennoten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
24-01-2022

Praat op tijd over je levenseinde

(Bron KNB) De Patiëntenfederatie Nederland heeft een nieuwe, nog toegankelijkere versie gemaakt van de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’. De brochure helpt de patiënt het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste levensfase.


De handreiking is bedoeld voor iedereen die met zijn of haar dokter wil of moet praten over het levenseinde. Wat wil je bijvoorbeeld dat de dokter doet als je veel pijn hebt of op een andere manier lijdt? Wil je het liefst thuis sterven, in het ziekenhuis of in een hospice? Heb je een schriftelijke wilsverklaring? De handreiking is onder andere aangevuld met nieuwe informatie over palliatieve zorg, het schriftelijk euthanasieverzoek en euthanasie bij dementie.

Misverstanden weggenomen

In samenspraak met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn enkele veel voorkomende misverstanden over medische wilsverklaringen in een levenstestament weggenomen. Zo is toegevoegd dat de notaris een levenstestament niet naar de dokter stuurt. En er staat nog duidelijker in dat de wilsverklaring alleen niet genoeg is. Die moet ook altijd nog met de dokter worden besproken.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties in Nederland. Zij hebben de handreiking gemaakt samen met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het notariaat verwijst naar deze handreiking in de informatie over het levenstestament.

Wilt u meer weten over het opmaken van een levenstestament? Bel ons voor een afspraak.

Lees meer
17-01-2022

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

(Bron KNB) Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een recordaantal akten passeren. In 2016 passeerden ze gezamenlijk 1.557.672 akten. In 5 jaar tijd is het aantal notariële akten toegenomen met ruim 28 procent.

De stijging in 2021 komt voor een groot deel voor rekening van hypotheekakten. Dat aantal steeg met ruim 35.000 tot iets meer dan 476.000 akten, een stijging van 8 procent. Ook de stijging van het aantal oprichtingen van een besloten vennootschap (bv) is opvallend. Dat aantal steeg met ongeveer 10.300 akten tot bijna 79.500, een stijging van net geen 15 procent.

Minder overdrachten

Voor het eerst in jaren is het aantal overdrachten van onroerend goed afgenomen. Passeerden notarissen in 2020 nog ruim 405.000 overdrachtsakten, in 2021 waren dat er ruim 379.000: een afname van 26.000 akten, oftewel een daling van 6,5 procent. Dit is een direct gevolg van de stagnatie op woningmarkt.

Ook meer (levens-)testamenten

In de familiepraktijk nam het aantal testamenten in 2021 met 4.000 akten toe tot in totaal 311.500, een stijging van 1,3 procent. Het aantal levenstestamenten steeg met 2,5 procent van 165.600 in 2020 naar ongeveer 169.700 in 2021. Andere akten in de familiepraktijk stegen relatief gezien nog meer. Zo nam het aantal verklaringen van erfrecht toe met 3.250 akten tot 77.200 (+4,4 procent). Het aantal samenlevingscontracten steeg met 3.900 akten tot 48.600 (+8,7 procent) en het aantal akten met huwelijkse voorwaarden nam met 1.250 toe tot 12.200 akten, een stijging van 11,5 procent.

Ondernemingspraktijk in de lift

Behalve de sterke stijging van het aantal nieuwe bv’s namen ook de aantallen van andere akten in de ondernemingspraktijk toe. Het aantal akten waarin de levering van aandelen wordt geregeld nam met 5,5 procent toe tot 32.150. Ook het aantal statutenwijzigingen van bv’s en stichtingen steeg, met respectievelijk 6,9 procent tot 15.850 akten en 10,6 procent tot 14.350 akten.

Lees meer
14-01-2022

Geen rekening en verantwoording verschuldigd over besteding van schenking

Soms richten mensen stichtingen met een bepaald doel op om iets te betekenen voor de maatschappij. De oprichter is dan soms ook enig bestuurder van de stichting. In zijn of haar testament wordt dan ook nogal eens bepaald dat er een substantieel deel van de nalatenschap (geldbedrag) wordt geschonken aan de stichting.

Tot aan de Hoge Raad is de vraag aan de orde geweest of de erfgenaam of erfgenamen nadien van de stichting kunnen verlangen dat deze rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Dit om te controleren of de giften al dan niet conform het doel van de stichting zijn besteed.

De Hoge Raad gaat niet mee in dat verlangen. Op deze manier geschonken bedragen behoren immers tot het vermogen van de stichting. Om die reden – maar ook gelet op de doelstelling van de in dit geval betrokken stichting – brengt de betrokkenheid van de erflater (degene die het bedrag per testament heeft geschonken) niet met zich mee dat de stichting zich tegenover de erfgenamen moet verantwoorden.


Wilt u meer weten over schenkingen via testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons