Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

26-07-2021

Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht

(Bron KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) vinden online oprichting van bv’s een belangrijke stap in de modernisering van het ondernemingsrecht in Nederland. Dit schrijven de KNB en de GCV in reactie op de consultatie over het voorontwerp online oprichting bv’s.

Door de keuze om de rol van de notaris te handhaven bij de oprichting van een bv en een centraal passeersysteem te introduceren, onderstreept het ministerie van Justitie en Veiligheid het belang van rechtszekerheid, rechtsbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit. Dat schrijft de KNB in haar reactie (pdf, 207 kB) op de consultatie. Met deze ontwikkeling wordt een eerste concrete stap gezet in de richting van verdere digitalisering van de verschillende typen notariële akten. Daarmee wordt een fundament gelegd voor een modern en duurzaam notariaat.

Juiste keuze

De GCV vindt handhaving van notariële tussenkomst voor de online oprichting van een bv een juiste keuze. De commissie onderschrijft de argumenten (rechtszekerheid, rechtsbescherming van partijen en bestrijding van criminaliteit) die daarvoor worden genoemd in de concepttoelichting. De GCV maakt in haar advies diverse opmerkingen over het voorontwerp. De commissie zou bijvoorbeeld graag zien dat de oprichtingsakte ook in een andere taal dan het Nederlands kan worden gepasseerd.

Lees meer
19-07-2021

Voogdijbenoeming in testament alleen mogelijk voor ouders

Voor minderjarige kinderen wiens ouders beide overleden zijn en er geen testamentaire voogdijaanwijzing van de ouders aanwezig is, benoemt de rechter vaak een familielid als voogd. De vraag is of die benoemde voogd in zijn of haar testament weer een opvolgend voogd over het kind kan benoemen.

Een dergelijke testamentaire benoeming kan geen rechtsgevolg hebben. Immers, het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat (alleen) een ouder de mogelijkheid heeft om een voogd over zijn of haar minderjarige kinderen aan te wijzen. Het is niet mogelijk dat iemand anders die aanwijzing in een testament doet. Als de rechter vervolgens constateert dat er om die reden geen ouderlijk gezag over het kind wordt uitgeoefend en dat er géén geldige testamentaire voogdij is, moet de rechter ambtshalve een voogd benoemen. Dat zal in veel gevallen een gecertificeerde instelling worden. Wilt u dit voorkomen, dan is het zaak om de voogdij over uw minderjarige kinderen goed te regelen.

Wilt u meer weten over gezag en voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
12-07-2021

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat blijkt de laatste maanden telkens opnieuw uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De coronacrisis is daar mede debet aan. Die levert voor veel ondernemers de nodige onzekerheid op. Met een BV willen ondernemers hun privévermogen veilig stellen.

In de rechtsvorm eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk met zijn of haar vermogen. Dat kan worden voorkomen in een BV. Er zijn echter meer aandachtspunten bij het oprichten van een BV, zoals het storten van een startkapitaal. Dat mag elk gewenst bedrag zijn, maar niet nul. Daarnaast moet de ondernemer een deugdelijke administratie voeren en jaarlijks de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Oprichting

Een BV kan alleen bij de notaris worden opgericht. Wij stellen de oprichtingsakte op, waarin ook de statuten worden opgenomen. Daarin staan de regels en bepalingen van het bedrijf opgenomen, zoals bedrijfsnaam, vestigingsplaats, doel, regels over aandelen, besluitvorming en ontbinding.

Zijn wij daarmee gestart kunt u namens de BV in oprichting al rechtshandelingen verrichten, die u na het ondertekenen van de oprichtingsakte moet bekrachtigen. Zolang de bekrachtiging nog niet is gebeurd blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de gepleegde rechtshandelingen.

Lees meer
05-07-2021

Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.

Het moet voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten en te exploiteren. Daartoe treedt – als de wet zal zijn aangenomen – in de loop van dit jaar waarschijnlijk de Wet modernisering personenvennootschappen in werking. De nieuwe wet heeft betrekking op de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma, de maatschap, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

De huidige regels voor personenvennootschappen, waarvan een gedeelte bestaat uit regels uit 1839, worden gemoderniseerd. Hoewel dit zeker niet de eerste keer is dat geprobeerd wordt deze wetgeving te moderniseren, lijkt deze nieuwe poging meer kans van slagen te hebben dan de voorgaande pogingen. Dat komt vooral doordat er wordt uitgegaan van de huidige, reeds bestaande wetgeving die wordt vereenvoudigd.

Het verschil tussen de maatschap en de vennootschap onder firma komt te vervallen, (register)goederen kunnen eenvoudig op naam van de vennootschap worden gezet, er kan makkelijker in en uit worden getreden. Uittreding leidt niet meer tot ontbinding van de vennootschap en er is geen verschil meer tussen beroep- en bedrijfsactiviteiten.

De vennootschap bestaat net als nu uit vennoten die zich naar elkaar toe verplichten iets in te brengen met als doel samen het resultaat te behalen. De inbreng kan bestaan uit goederen, maar ook uit arbeid.
Er komt meer zekerheid voor schuldeisers, nu toekenning van rechtspersoonlijkheid betekent dat het veel eenvoudiger is te controleren wat de vennootschap op naam heeft. Als de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijk kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht is gegeven. De aansprakelijkheid van een vennoot is beperkt tot vijf jaar na het uittreden.

Spannend is of dit voorstel het nu echt gaat halen, het vorige voorstel tot vernieuwing is in 2011 gesneuveld. Het ziet er echter naar uit dat het dit keer wel gaat lukken. Wilt u er meer over weten? Bel ons voor een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons