Nieuwbouw

Wat komt er allemaal bij kijken als u een nieuwbouwhuis koopt? Moet u alles ineens betalen en wanneer dan? Op het moment dat u de overeenkomst tekent of later? En welke garanties hebt u? Is er kopersbedenktijd of een waarborgfonds?


Overeenkomst

Als u nieuwbouw koopt tijdens de bouwfase, dan koopt u van de verkoper de grond en geeft u tegelijkertijd aan de aannemer opdracht om op die grond een gebouw te bouwen. U tekent dus een koopovereenkomst met de verkoper van de grond en een aannemingsovereenkomst met de aannemer. Het kan ook zijn dat de verkoper een en dezelfde is als de aannemer. Dan tekent u slechts één overeenkomst: de koop-/aannemingsovereenkomst.


Kopersbedenktijd

Als de nieuwbouw een woning is en u een ‘natuurlijk persoon’ bent die de aanschaf niet doet ten behoeve van de uitoefening van uw beroep of bedrijf, dan heeft u, net als bij de aankoop van een bestaande woning, recht op de kopersbedenktijd. Dit is drie dagen, gerekend vanaf het moment dat de koopovereenkomst, de aannemingsovereenkomst of de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is en u daarvan een exemplaar (of een kopie) hebt ontvangen.

Gedurende deze drie dagen hebt u het recht de overeenkomst te ontbinden. Van deze drie dagen moeten er minimaal twee een werkdag zijn. Ook mag de bedenktijd nooit eindigen in een weekend of op een feestdag. Is dit wel het geval, dan eindigt de kopersbedenktijd een volle dag later. De drie dagen bedenktijd kan dus ook langer dan drie dagen duren.

Als feestdag gelden: nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, de christelijke eerste en tweede paasdag, de christelijke eerste en tweede pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (5 mei) en eerste en tweede kerstdag. Voor de toepassing van de Algemene termijnwet, waarin de feestdagen gedefinieerd staan, wordt Goede Vrijdag met de hiervoor genoemde dagen gelijkgesteld.


SWK Garantie

Een aantal aannemers werkt onder SWK Garantie. SWK staat voor Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. De SWK Garantie zorgt ervoor dat als de aannemer de bouw niet kan afmaken, bijvoorbeeld omdat hij failliet gaat, de woning wordt afgebouwd zonder extra kosten voor de koper. Ook als er na oplevering gebreken aan de woning zijn, is de SWK Garantie een waarborg als de aannemer deze gebreken niet zou herstellen. Meer informatie vindt u op www.swk.nl.


De 5% regeling

Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betaalt u de aanneemsom in termijnen. Op het moment dat u de laatste termijn moet betalen, hebt u het recht om 5% van de aanneemsom niet aan de aannemer te betalen maar ‘onder de notaris te storten’. U hebt dan wel alles betaald, maar de laatste 5% zijn door de aannemer nog niet ontvangen.

De aannemer heeft pas recht op dit depot van 5% als de woning is opgeleverd zonder dat er gebreken zijn geconstateerd. De aannemer zal u daartoe bij de oplevering een opleveringsformulier laten tekenen. Als daarop geen gebreken staan, heeft de aannemer recht op uitbetaling van de 5%.

De aannemer heeft ook recht op uitbetaling van de 5% als er een bindende uitspraak van een arbitragecommissie of rechter is waaruit dit blijkt of als u als koper niet binnen drie maanden na oplevering de notaris heeft laten weten dat het depot gehandhaafd dient te blijven.

Indien de aannemer ervoor heeft zorggedragen dat er bij de notaris een afdoende bankgarantie ligt, dan kan de storting van de laatste 5% onder de notaris achterwege blijven. In dat geval ontleent de koper immers zijn zekerheid aan de bankgarantie.


Onze experts

mr. Jan Thomassen
mr. Jurgen Huyben
mr. Ticho van Berkel
Martin Keusters


Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.notaris.nl en met name de pagina Een nieuwbouwwoning kopen.

Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons